Tytuł: Manifest Kolektywu Maўego Księcia
Osoba autorska: Kolektyw Maўego Księcia
Data: 26.12.23
Źródło: Kolektyw Maўego Księcia
Notatki: Po więcej treści zapraszamy na profil Kolektywu Maўego Księcia na Facebooku i Instagramie: www.facebook.com email: kolektyw.mayego.ksiecia@gmail.com

      Wstęp

      Postulaty:

      Zakończenie

Wstęp

Jesteśmy Kolektywem Maўego Księcia - KMK. Kolektyw to grupa osób, które ўączy wspólny cel, zorganizowanych między sobą w sposób ahierarchiczny, czyli taki, gdzie decyzje podejmuje się demokratycznie przez wszystkich, brak w niej funkcji kierowniczej, rządzącej.

Nazwa naszego kolektywu oraz jego postulaty odnoszą się między innymi do dzieўa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, wydanego w 1943 roku. Ta wybitna powiastka filozoficzna od dawna jest klasykiem światowej literatury. Jednak w odróżnieniu od tego jak przedstawiana jest w głównym nurcie kultury, nie postrzegamy jej tylko jako historię o przyjaźni, miўości, ale i jako stanowczy sprzeciw wobec globalnego systemu. Interpretacji “Maўego Księcia” jest oczywiście wiele, bo książka porusza po prostu wiele problemów i każdy ma prawo do swojej refleksji. My także, dlatego nasz kolektyw, nie próbując wcale powiedzieć, że Exupéry mówiў w swojej książce o ekonomii, kolonizacji itp., uważa natomiast, że książka ta, zdecydowanie przedstawia krytykę zgniўej mentalności kapitalistycznej, reprezentowanej przez “dorosўość” i opowiada się po stronie “dziecięcości” czyli wrażliwości, wolności myśli która nie daje się uchwycić przez sztywny system. To wstęp do naszej, prowadzonej w duchu reinterpretacji kultury i myśli okoўoanarchistycznej, interpretacji “Maўego Księcia”, który jest jednym z wielu dzieў literatury i sztuki, do których kolektyw będzie się odnosiў, z których czerpie inspiracje.

Postulaty:

1. Na naszych oczach rozpoczyna się katastrofa klimatyczna, co zmusza nas do radykalnej rewizji wartości osobistych i kolektywnych. Nie wierzymy w możliwość zatrzymania rozkўadu ekosystemu, nie dlatego, że dziaўalność czўowieka nie ma na niego wpўywu. Przeciwnie, uważamy, że biaўy czўowiek zniszczyў świat do tego stopnia, a globalny kapitalizm neoliberalny jest tak obrzydliwie zagnieżdżony w systemie, że nie wierzymy, iż światowe elity odważą się go obalić, co jest konieczne do powstrzymania globalnego ocieplenia, przez niego wywoўanego. Dlatego uważamy, że obecny aktywizm klimatyczny (w którego m.in. też będziemy się angażować), musi skupić się na przygotowaniach do katastrofy klimatycznej, zamiast próbować jej zapobiegać. Nie przyjmujemy bynajmniej postawy nihilistycznej. Nie godzimy się na świat, w którym przyszўo nam żyć, bliższa jest nam filozofia absurdyzmu - należy wziąć sprawy w swoje ręce i dziaўać świadomie przeciw bezsensownemu niszczeniu świata. Naszą odpowiedzią na koniec świata jest radykalne zakwestionowanie statusu quo, polityczna dezercja i obywatelskie nieposўuszeństwo.

2. Podstawowe ruchy, do których należymy to ruch antyfaszystowski, ruch dekolonizacji i ruch antykapitalistyczny. Promujemy poglądy anarchistyczne, zbliżone do anarchizmu i wiele innych myśli wywodzących się z radykalnych ruchów lewicowych. Nie trzeba określać się jako anarchistę, żeby dziaўać w kolektywie lub śledzić nasze dziaўania. Poza wymienionymi, KMK aspiruje do tworzenia swojej wўasnej, intersekcjonalnej myśl.i filozoficzno-politycznej.

3. Uważamy za konieczne, aby stale podważać ogólnie przyjęte normy spoўeczne i myśli wpajane przez kulturę globalną i gўównego nurtu. Reinterpretacja kultury, polega z jednej strony na patrzeniu na dzieўa literatury, sztuki, postaci historyczne i pojęcia z nowych perspektyw, na odnajdowaniu w nich wątków i przesўań wcześniej nieużywanych lub zapomnianych. Dlatego też uważamy, że powiastka filozoficzna “Maўy Książę”, sprzeciwia się przede wszystkim zgniўej mentalności kapitalizmu neoliberalnego (teraz tak nazywamy to zjawisko), a Stefana Żeromskiego za wybitnego pisarza socjalistycznego (nazywano go tak kiedyś). Z drugiej strony reinterpretacja kultury polega na, zgodnie z myślą anarchistyczną, podważeniu autorytetów. Oprócz machiny instytucjonalnej i klasy rządzącej kwestionujemy caўy szereg “dzieў” sztuki, literatury i filmu oraz bezmyślnie celebrowanych wydarzeń i postaci historycznych. Z wielu z nich po prostu nie da się wspóўcześnie czerpać pozytywnych wartości spoўecznych, a to je uważamy za najważniejsze, zamiast wyimaginowanych świętości form. Kultura Globalnego Zachodu, a teraz Globalnej Póўnocy, zostaўa w większości zbudowana na zbrodniach kolonializmu i niewolnictwa proletariatu, jej nieodўączną częścią jest rasizm, klasizm, patriarchat, kapitalizm i wiele innych, godnych pożaўowania “wartości”. Kwestionujemy je. Myślimy na nowo i po swojemu, patrząc na stare i tworząc nowe - alternatywną sztukę i kontrkulturę.

4. Chcemy przywrócić do dyskusji spoўecznej dwa pojęcia, o starszych konotacjach historycznych. Straight Edge nowej fali – pierwszą falą określamy sam początek tego ruchu spoўeczno-kulurowego wewnątrz subkultury punkowej na początku lat 80. XX wieku. Na tym etapie ruch byў niejednolity wewnętrznie, skupiony na potępieniu powszechnej kultury uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród subkultur punkowych i hipisowskich. W skrócie, bycie straight edge oznacza bycie punkiem abstynentem. Co chcemy wnieść do ruchu nazywając go “nową falą”? - nowoczesną wiedzę naukową, która każe wywrócić do góry nogami hierarchię postrzegania spoўecznej szkodliwości danych “narkotyków”. Kierując się poznanymi badaniami na temat substancji psychoaktywnych i terapii uzależnień, uznajemy, że ruch straight edge nie ma żadnego sensu, jeśli uznaje wszystkie substancje psychoaktywne za równie szkodliwe, zamiast propagować naukowe podejście. Proponuje ono przecież nie tylko zwiększenie kontroli nad dystrybucją konkretnie alkoholu i tytoniu (coraz częściej też kofeiny), ale i legalizacją innych substancji. Ponieważ kryminalizacja większości z nich wynika bezpośrednio z rasizmu i kolonializmu, a stygmatyzacja ich spożycia jedynie utrudnia przeciwdziaўanie i leczenie uzależnień, oraz blokuje dalsze zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy naukowej wewnątrz spoўeczeństwa. Nasz kolektyw zamierza więc promować ruch straight edge nowej fali przez rozpowszechnianie naukowej wiedzy na rzecz tępienia alkoholu i tytoniu oraz legalizacji i dekolonizacji innych substancji psychoaktywnych.

5. Drugim takim pojęciem jest postslawizm. Uznajemy za niego obecny etap, od dawna rozwijającej się już myśli zjednoczenia kulturowego i politycznego narodów sўowiańskich. Jej historia jest jednak bardzo trudna; zaczyna się od “panslawizmu”, wynalezionego gўównie dla usprawiedliwienia rosyjskiej kolonizacji. Później byў neoslawizm, który odżegnywaў się od poprzedniego pojęcia, byў nieco bardziej progresywny, jednak nie przetrwaў próby czasu. Postslawizmem chcemy nazwać, przede wszystkim wspóўczesne zjawisko fascynacji narodów sўowiańskich swoją wўasną kulturą, rosnącym poczuciem wspólnoty między większością z nich i akcjami solidarności spoўecznej, których cechami wspólnymi są; zmiana aksjomatu z narodowego na etniczny, równolegўy wzrost świadomości klasowej, antykapitalistycznej i dekolonizacyjnej, oraz organizowanie się akcji politycznej w oparciu o wiedze etnograficzną i socjologiczną. Wedўug tych cech, postslawizm może być uznawany również za ruch spoўeczno-polityczny. Uważamy, że z czasem będzie się nim stawaў, nie pozostając zwykўą ciekawostką kulturową. Wreszcie, powód, dla którego zdecydowaliśmy się na nazwę z przedrostkiem “post-”, jest wўaśnie kluczowość świadomości problematycznej historii terminów w dziedzinie slawistyki i elementy antynacjonalistyczne, antyimperialistyczne, wcześniej nie występujące. Gўównymi filarami naszej dziaўalności postslawistycznej są: edukacja na temat historii ruchów oporu wśród sўowian, odkrywanie anarchistycznych wątków w rdzennych kulturach, promowanie nauki języka międzysўowiańskiego oraz używanie biaўoruskiego zapisu dźwięku “ł” czyli bukwy “ў”, jako hoўd dla walczącej z faszystowską dyktaturą Biaўorusi, skromny gest dla uhonorowania prześladowanego Biaўoruskiego języka i kultury.

6. Podstawą naszej organizacji wewnętrznej jest wspominana już ahierarchiczność. Każda osoba czўonkowska naszego kolektywu ma równe prawo i obowiązek do udziaўu w podejmowaniu decyzji, tworzenia treści i organizowania akcji. Warunkiem doўączenia do KMK jest zgodność poglądów z manifestem oraz gotowość do dziaўania, czyli regularnej pracy aktywistycznej wewnątrz grupy. Nie uznajemy performatywnego aktywizmu, czyli m.in. “dziaўania” jedynie przez internet a niestawiania się na demonstracje i inne wydarzenia w realnym życiu. Performatywny aktywizm uważamy za zmorę obecnej sceny politycznej i przeciwdziaўanie mu jest jedną z potrzeb z jakich wyrósў nasz kolektyw. Zamiast wirtualnych baniek informacyjnych chcemy tworzyć realne, fizyczne spoўeczności, mające wpўyw na rzeczywistość. Jesteś osobą, która chce dziaўać? Skontaktuj się z nami! Jeśli nie masz przestrzeni na dziaўanie, ale chcesz pomóc inicjatywie, przekaż nam darowiznę.

7. Zgodnie z zasadą przeciwdziaўania performatywnemu aktywizmowi, najważniejszą metodą dziaўania naszego kolektywu jest wszelkiego rodzaju bezprzemocowa akcja bezpośrednia (NVDA). Tak jak uwielbiamy pisać teksty, drukować artystyczne ziny, publikować alternatywną sztukę itp., za skuteczny uważamy dopiero ten etap, kiedy tekst zostanie odczytany publicznie, ziny rozdane przechodniom, sztuka umieszczona w przestrzeni miejskiej... Chcemy tworzyć ahierarchiczne spoўeczności samopomocy, przygotowane na coraz cięższe czasy późnego kapitalizmu neoliberalnego, katastrofy klimatycznej, upadku demokracji i wzrostu faszyzmu. Powstaną one jedynie dzięki bezpośredniej i radykalnej ingerencji w otoczenie. W obliczu dehumanizującej opresji nie będziemy się wahać sięgać po nieposўuszeństwo obywatelskie, w tym przede wszystkim partyzantkę miejską i edukacyjną - ponieważ dobrzy ludzie przeciwstawiają się zўym prawom. Wreszcie w myśl zasady “myśl globalnie, dziaўaj lokalnie”, skupiamy się na województwie łódzkim, omawiając na jego terenie problemy światowe i konfrontując w swojej narracji europocentryzm.

Zakończenie

Manifest Kolektywu Maўego Księcia nie ma na celu wyўożenia wyczerpującej argumentacji dla zawartych w nim tez. Manifest jest jedynie wstępem do gўównych narracji, które będziemy podejmować i których podўoże ideowe zamierzamy kreować i uzasadniać w ciągu caўej naszej dziaўalności aktywistycznej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jak będzie rozwijać się nasz kolektyw, jak zmieni się globalna i lokalna sytuacja polityczna. Pozostajemy otwarci na wszelkie, mogące nadejść, konieczności poprawek manifestu i innych przyszўych publikacji.

Dedykację postanowiliśmy zostawić na zakończenie. Naszą pracę aktywistyczną prowadzimy ze względu na miliony uciskanych osób i istot żywych, istniejących na caўm świecie i we wszystkich czasach historycznych. Opór będzie trwaў tak dўugo jak będzie istnieć zgniўy opresyjny system, uciskający większość istnienia na Matce Ziemi. Tak samo jak “Maўy Książę” zostaў zadedykowany Leonowi Werthowi gdy byў on chўopcem, tak Kolektyw Maўego Księcia chce zadedykować swoją dziaўalność aktywistyczną spoўeczeństwom sprzed kolonizacji, dziecięcemu światu nie zniszczonemu przez kapitalizm. Bynajmniej nie z jakiejś zromantyzowanej, konserwatywnej, desperackiej chęci cofnięcia się w czasie przed rewolucję przemysўową, ale z potrzeby postawienia jasnego sprzeciwu obecnej rzeczywistości - nie chcemy waszej zepsutej “dorosўości”. Inny świat jest możliwy.

Będziemy wolni na Ziemi i wśród Gwiazd