Gdańsk, czerwiec '83 r.

Człowiek współczesny jest zniewolony. Kie mogąc rozwinąć w pełni swej osobowości czuje się źle, obco, zatraca wiarę w sens życia. Źródłem zniewolenia jest kultura europejska. Stworzone przez nią mity, a głównie rzekoma konieczność istnienia władzy, tłumią każdy objaw własnego czynu i myśli. Kultura stwarza przeświadczenie o niemożliwości jakichkolwiek zmian. Zwątpienie i strach przed naruszeniem starego porządku rodzi zdeindywidualizowane, ogłupiałe społeczeństwo mas, które zmianę hierarchii wartości, czy tworzenie nowych mitów, nazywa rewolucją. Ponowne rozdanie tej samej talii kart zadowolić może jedynie pokolenie rewolucjonistów. Rewolucja służąca interesom każdego Człowieka musi trwać permanentnie, obejmując głównie sferę ducha i myśli. Nie może mieć na celu zdobycia władzy. Dlatego za jedyny środek służący wyzwoleniu Człowieka uważamy odrzucenie tradycyjnych wartości kultury i wytworów Cywilizacji europejskiej. Przeciwstawiamy jej ideę Społeczeństwa Alternatywnego, w którym jedyną wartością byłby Człowiek - z prawem do swobodnego rozwoju własnej indywidualności. Uważamy, że Człowiek ma prawo nie tylko kultywować, lecz również tworzyć własną kulturę, religię, światopogląd, własny etos życia.

Negujemy wszystko, co ogranicza Wolność, łącznie z państwem i wszystkimi wobec niego obowiązkami. Każda forma władzy jest bezprawiem i barbarzyństwem; socjalizm i demokracja to - w najlepszym wypadku - tyrania większości. Nawet jeżeli na sto jednostek, dziewięćdziesiąt dziewięć kieruje myślą lub losem jednej, to nie można mówić o Wolności i Sprawiedliwości.

Odrzucamy wszelką własność, pieniądz, ekonomię opartą na chęci zysku i wzrostu. Służy ona wyłącznie interesom właścicieli, a przede wszystkim państwa, utrzymując i rozbudowując nikomu niepotrzebne armie, potencjał militarny, aparat przemocy. Wojny -oto jedyny skutek "uczciwej i rzetelnej" pracy. Produkcji stryczków na własną szyję przeciwstawiamy praca. dobrowolną i twórczą, której celem byłoby zaspokojenie duchowych i fizycznych potrzeb Człowieka.

Negujemy wszelkie hierarchie, podziały i wartości, jako relikty totalitarnej kultury, bezpodstawnie dyskryminującej Człowieka. Ocenianie Człowieka na podstawie stopnia wykształcenia, dochodów, wyznania, poglądów, klasy, rasy, czy narodowości, dzielenie społeczeństwa na masy i elitę, normalnych i nienormalnych, ...itd, itp, to właściwości ludzi zniewolonych, którym schemat i propaganda zastępuje myślenie. Przede wszystkim jest Się Człowiekiem, a dopiero potem Żydem, komunistą, katolikiem, chłopem czy homoseksualistą.

Jesteśmy ruchem pacyfistycznym. Potępiamy jednak nie tylko wojnę i obowiązek służby wojskowej, lecz również źródło konfliktów - państwo, jego polityko i ekonomię. Nie znamy jednakże pojęcia "pokój za wszelką cenę".

Jesteśmy ruchem rewolucyjnym, lecz nie chcemy władzy. Dążymy do uzyskania wolności pełnej i powszechnej poprzez:

  • zwalczanie wszelkich przejawów propagandy (bez względu na to, czy jest to dziennik telewizyjny, reklama elektrycznej szczoteczki do zębów, czy kazanie z ambony);

  • odrzucenie nieludzkich wytworów kultury i cywilizacji;

  • rozwój samoświadomości i umiejętności tworzenia własnego JA

Jesteśmy także ruchem anarchistycznym. Władzę i - motywującą jej niezbędność - kulturę uważamy za źródło zła, lecz nie popieramy przemocy i terroru - walczymy jedynie na polu kultury i świadomości.

Ruch Społeczeństwa Alternatywnego

(-) Adam Rabe (Jasiu Waluszko)
Jerzy Delimski (Wojtek Jankowski)
Piotr Lubik (Czarek Waluszko)
Marcin Pecko (Krzysiek Skiba)