1. Kim są „Machnowcy" i o jaką sprawę walczą?

„Machnowszczycy" są chłopami i robotnikami, którzy powstali w 1918 roku, przeciw brutalności burżuazji, władzy Niemiec i Austro-Węgier oraz hetmanowi Ukrainy.

„Machnowcy" są pracownikami którzy rozwinęli sztandar walki z Denikinem i wszelkimi formami represji, fałszu i przemocy, bez względu na to z czego wynikają.

„Machnowcy" są tylki samymi pracownikami, którzy, przez całe swoje życie wzbogacali i tuczyli burżuazję, a obecnie szczególnie sowietów.

2. Dlaczego nazywa się ich „Machnowcami"?

Ponieważ w czasie najcięższych i najtrudniejszych chwil działania na Ukrainie reakcji w naszych szeregach był niezłomny przyjaciel i bojownik, Machno, którego głos brzmiał na całej Ukrainie, w proteście przeciw każdemu aktowi przemocy wobec pracujących, zwołując ich do walki przeciw ciemiężycielom, rabusiom, uzurpatorom i oszukującym ich politycznym szarlatanom. Do dziśiaj głos ten brzmi wśród nas, w naszych szeregach, niezmienny w nawoływaniu do walki o ostateczny cel o emancypację i wyzwolenie pracujących spod każdego i jakiegokolwiek ucisku.

3. Jak chcecie osiągnąć to wyzwolenie?

Poprzez obalenie monarchistycznego rządu koalicyjnego, republikańskiego rządu socjaldemokratów oraz bolszewickiego rządu komunistycznego. W ich miejsce w wyniku wolnych wyborów muszą być wyłonione rady robotnicze. One stworzą rząd, z całkowitymi, pisanymi prawami. Organizacja rad nie jest autorytarna (w przeciwieństwie do Socjaldemokratów i Bolszewików-Komunistów, którzy udają że tworzą obecnie rady). Jest najczystszą formą antyautorytarną, i przeciwną państwowemu socjalizmowi, wyrażana poprzez wolną organizację życia społecznego pracujących, niezależnego od władz: życia w którym szczęście jest celem samym w sobie, w myśl zasad solidarności, przyjaźni i równości.

4. Jak „Machnowcy" postrzegają władzę rad?

Pracujący sami muszą wybierać własne rady (sowiety) które mają spełniać życzenia oraz instrukcje właśnie samych pracujących. Będą to więc rady wykonawcze, a nie rządzące. Ziemia, fabryki, farmy, kopalnie, transport itp. powinny należeć do pracowników, którzy pracują więc muszą być uspołecznione.

5. Jakie są ścieżki do ostatecznego celu „Machnowców"?

Stała i niezmienna walka rewolucyjna przeciw całemu fałszowi, arbitralności i przemocy, nieważne skąd pochodzących, walka do śmierci: wolność wypowiedzi, sprawiedliwy podział dóbr oraz walka zbrojna.

Tylko poprzez obalenie każdego rządzącego, każdego reprezentanta władzy, poprzez radykalne zniszczeni każdego ekonomicznego i politycznego fałszu państwowego i zniszczenie państwa w wyniku rewolucji społecznej może zostać osiągnięty system rad robotniczych oraz chłopskich i zapewniony postęp w kierunku socjalizmu.

Wydane przez wydział kulturalny i edukacyjny Machnowskiej Armii Powstańczej