Wprowadzenie

Katechizmy narodowe różnych krajów mogą się różnić w drugorzędnych kwestiach, są jednak konkretne fundamentalne punkty, które muszą zostać zaakceptowane przez narodowe organizacje z wszystkich krajów, jako baza przestrzeganych przez nie katechizmów. Punkty te to:

 1. Absolutnie niezbędne, dla każdego kraju, chcącego włączyć się do federacji ludów jest zastąpienie scentralizowanych, biurokratycznych i militarnych organizacji federalistyczną organizacją opartą jedynie na całkowitej wolności i autonomii regionów, prowincji, wspólnot, zrzeszeń i jednostek. Federacja ta będzie działała poprzez wybieralnych funkcjonariuszy, odpowiedzialnych bezpośrednio przed ludem; Nie będzie narodem organizowanym odgórnie, czy od centrum do peryferii. Odrzucając zasadę narzuconej i poddanej surowej dyscyplinie jedności, będzie kierowana oddolnie, od peryferii do centrum, według zasad wolnej federacji. Wolne jednostki będą w jej ramach tworzyły zrzeszenia, jej zrzeszenia będą tworzyć autonomiczne wspólnoty, a wspólnoty autonomiczne prowincje. Prowincje będą tworzyły regiony, a regiony dobrowolne federacje, w ramach krajów, które wcześniej czy później utworzą uniwersalną federację światową.

 2. Przyjęcie absolutnego prawa każdej jednostki, wspólnoty, zrzeszenia, prowincji i narodu do secesji z każdego ciała w którym jest zrzeszona.

 3. Niemożliwość wolności politycznej bez politycznej równości. Wolność i równość polityczna są niemożliwe bez wolności i równości społecznej.

Konieczność rewolucji społecznej

Zasięg i głębokość tej rewolucji będzie w większym czy mniejszym stopniu odmienny w każdym kraju, w zależności od sytuacji politycznej i społecznej oraz poziomu rewolucyjnego rozwoju. Pomimo to istnieją pewne podstawy, które dzisiaj mogą zainteresować i zainspirować masy do działania, bez względu na podziały narodowościowe czy poziom cywilizacyjny. Te zasady to:

 1. Ziemia jest wspólną własnością społeczeństwa, ale jej owoce powinny należeć się tylko tym, którzy uprawiają ja i wkładają w nią pracę, renty gruntowe muszą zostać zniesione.

 2. Ponieważ cały dobrobyt społeczny wynika z pracy, ten, który konsumuje a nie pracuje, pomimo że jest do pracy zdolny, to złodziej.

 3. Tylko ludzie uczciwi powinni być dopuszczeni do praw politycznych. Takie prawa powinny należeć się tylko robotnikom...

 4. Dzisiaj rewolucja nie może zwyciężyć w żadnym kraju, jeśli nie jest to rewolucja zarówno polityczna, jak i społeczna. Każda wyłącznie polityczna rewolucja - czy to w obronie niezależności narodowej czy zmian wewnętrznych, a nawet ustanowienia republiki - która nie ma na celu natychmiastowej i prawdziwej emancypacji politycznej oraz ekonomicznej ludu, jest rewolucją fałszywą. Jej cele będą nieosiągalne, a konsekwencje reakcyjne.

 5. Rewolucja musi być robiona nie "dla" ale przez ludzi i nigdy nie zwycięży, jeśli spontanicznie nie włączą się w nią masy ludowe, zarówno na wsi, jak i w miastach.

 6. Organizowana według pomysłu i dziedzictwa wspólnego programu dla wszystkich krajów; koordynowana przez tajną organizację, która zmobilizuje nie pojedyncze, ale wszystkie kraje w planie działania, zjednoczone następnie przez jednoczesne powstania rewolucyjne na większości obszarów wiejskich i w miastach. Rewolucja od początku będzie miała. Rewolucja od początku przyjmie i zachowa lokalny charakter. W tym sensie że nie będzie przywiązywała wagi do rozprzestrzeniania krajowych sił rewolucji czy skupiała się w jednym punkcie czy centrum, czy nawet przyjmowała charakter burżuazyjnej quasi rewolucyjnej ekspedycji w stylu Imperium Rzymskiego (np. poprzez wysyłanie dyktatorskich komisarzy, aby narzucać "linię partii"). Przeciwnie, rewolucja wybuchnie we wszystkich zakątkach kraju. Będzie więc prawdziwą rewolucją ludową z udziałem wszystkich - mężczyzn, kobiet i dzieci - i to uczyni ją niezwyciężoną.

 7. Na samym początku (gdy ludzie ze sprawiedliwych powodów zwrócą się spontanicznie przeciw uciskającym) rewolucja będzie najprawdopodobniej krwawa i mściwa. Faza ta jednak nie będzie trwała długo i nigdy nie zdegeneruje się do zimnego systematycznego terroru... Będzie to wojna nie przeciw poszczególnym ludziom, ale przede wszystkim przeciw antyspołecznym instytucjom, od których zależy ich władza i przywileje.

 8. Rewolucja będzie więc rozpoczynała się od niszczenia, przede wszystkim wszystkich instytucji i wszystkich organizacji, kościołów, parlamentów, trybunałów, administracji, banków, uniwersytetów itp., które tworzą tkankę państwa. Państwo musi być całkowicie zniszczone i zostać uznane za bankruta, nie tylko finansowego, ale nawet bardziej politycznego, biurokratycznego, militarnego (włączając w to siły policyjne). W tym samym czasie ludzie we wspólnotach wiejskich oraz w miastach będą konfiskować na rzecz rewolucji całą własność państwową. Skonfiskują równie własność należącą do reakcjonistów i spalą wszelkie weksle dłużne oraz udziały, uznając za niebyłe wszelkie oficjalne oraz sądowe dokumenty i dane cywilne oraz kryminalne. Pozostawią wszystkich w stanie status quo jeśli chodzi o stan posiadania (własności). W ten sposób będzie prowadzona Rewolucja Społeczna. Gdy jej wrogowie zostaną pozbawieni środków, nie będzie już konieczne prowadzenie krwawych działań przeciw nim. Co więcej niepotrzebne używanie takich niefortunnych środków musi prowadzić do okropnej i ogromnej reakcji.

 9. Rewolucja, prowadzona lokalnie, koniecznie przyjmie federalistyczny charakter. W związku z obaleniem rządu wspólnoty muszą się zreorganizować w rewolucyjny sposób, wybierając administratorów i trybunały rewolucyjne, na podstawie uniwersalnego prawa głosu i zasady, że wszyscy przedstawiciele muszą być całkowicie odpowiedzialni przed ludem.

 10. Do przygotowania tej rewolucji niezbędne będzie działanie w konspiracji i organizowanie silnego, tajnego stowarzyszenia, koordynowanego przez komórki krajowe.