Wszyscy nacjonaliści walczą o Polskę, a anarchiści to antysystemowcy – taki obraz prezentują społeczeństwu ogólnopolskie media. Publikacje internetowe tych grup ukazują inny świat. Z doktorem Marcinem Pielużkiem, badaczem języka i komunikacji skrajnych ugrupowań politycznych, rozmawia Mateusz Flont.

Czy współcześni polscy anarchiści i nacjonaliści choć trochę przypominają swoichpoprzedników?

Z całą pewnością widoczne są liczne nawiązania do koncepcji i idei poprzedników, głównie w celu podkreślenia pewnej ciągłości, szczególnie jeśli mówimy o środowiskachnacjonalistycznych. U anarchistów widać wyraźną przerwę między anarchizmemdziewiętnastowiecznym, związanym chociażby z Michaiłem Bakuninem i Piotrem Kropotkinem, atym współczesnym, w którym znajdziemy więcej odwołań do zachodnich ruchówkontrkulturowych z lat 60. i 70. Ideą przewodnią jest ciągle wolność, ale już niekoniecznie życie bez państwa. Ważniejsza wydaje się być decentralizacja władzy i próba życia obok państwa.

Także współczesne polskie organizacje nacjonalistyczne nie mają żadnej ciągłości. MłodzieżWszechpolska reaktywowała się w roku 1989, Obóz Narodowo-Radykalny nie jest w żaden sposóbtą organizacją, którą był kiedyś. Narodowe Odrodzenie Polski jest również stricte współczesnąformacją polityczną. Nawiązują one oczywiście do Romana Dmowskiego i innych postacihistorycznych oraz idei nacjonalistycznych. Jednak wszystkie te organizacje to zupełnie nowetwory, które chcąc wykazać ciągłość, budują swoją tożsamość w oparciu o historyczne idee i postacie.

Jak te środowiska komunikowały się w czasach przed Internetem?

Głównie poprzez fanziny, czyli podziemne, niezależne, niejednokrotnie funkcjonujące nielegalnie pisma związane przede wszystkim z subkulturami. W Polsce pojawiły się pod koniec lat 70. i istniały tuż obok drugiego obiegu, związanego z antykomunistyczną opozycją, stąd nazywano jetrzecim obiegiem. Swój rozkwit fanziny przeżywały w połowie lat 90. Część z nich z czasem stałasię elementem prasy mainstreamowej lub przeniosła swoją działalność do Internetu. Dzięki temu, żefanziny funkcjonowały w obiegu zamkniętym - w określonych środowiskach - i sporadyczniewychodziły poza nie, to kody, którymi się posługiwano, były specyficzne. Przede wszystkim język używany w pismach był bardziej radykalny. Nie musiał być przecież dostosowany do ogólnychnorm językowych. Przykładowo nacjonaliści i neofaszyści wprost komunikowali swój negatywnylub wręcz wrogi stosunek do Żydów, czy też akcentowali rasizm jako jedną z wartości W komunikacji internetowej współczesnych radykalnych nacjonalistów antysemityzm i rasizmrównież funkcjonuje, lecz nie jest wyrażany wprost.

Obecnie coraz więcej wiemy o ruchach alternatywnych, anarchistycznych i punkowych lat 80.i początku 90., choćby poprzez publikacje Pawła „Konjo” Konnaka, ale nie wspomina się opublikacjach skrajnej prawicy. Było ich wiele?

Rzeczywiście niewiele jest opracowań poświęconych fanzinom prawicowym. Ciężko teżdokładnie stwierdzić, o jakiej skali można w tym przypadku mówić, szczególnie, że część pism była tworzona przez te same osoby, tylko tytuły się zmieniały. Można jednak wyróżnić trzy podstawowe grupy pism. Pierwsza to fanziny „faszystowskie”, odwołujące się zarówno doMussoliniego, Hitlera, jak i polskich przedwojennych narodowych socjalistów. Druga grupa to pisma „narodowców”, wydawane przez organizacje typu Narodowe Odrodzenie Polski, MłodzieżWszechpolska etc. A trzecia to fanziny wydawane przez subkulturę skinheadów, które podwzględem treści kluczyły między tą pierwszą i drugą. Teraz wydaje się, że subkultury rozmyły się i nie są tak widoczne, więc i grupy skinheadów są nieliczne. Zdarza się oczywiście, że nademonstracjach widzimy flagi z krzyżem celtyckim i hasła typu „White Power”, ale nie są onedominujące.

Co mogło wpłynąć na zmiany haseł i języka?

Zakładam, że złagodzenie haseł i języka jest elementem strategii budowania pozytywnegowizerunku radykalnych środowisk politycznych. Do podobnych wniosków doszedł również brytyjski badacz mediów alternatywnych Chris Atton, który dostrzegł w tamtejszych fanzinach takąsamą relację. Brytyjscy nacjonaliści też mówili kiedyś językiem radykalnym. Gdy zaczęli publikować w Internecie, ich język się zmienił. Uwaga ta nie dotyczy jednak środowisk neofaszystowskich, bowiem aktualnie ciężko to sprawdzić. Internet pozwolił im skutecznieodgrodzić się od przypadkowych czytelników i by mieć dostęp do ich treści, trzeba przejść przezszereg procesów weryfikujących tożsamość.

Tak samo jest z polskimi stronami nacjonalistów?

Tak. Widać, że w porównaniu z fanzinami porzucili oni radykalny język i wykorzystują słowa,które są powszechnie używane w systemie polityki. Jednak często ich znaczenia są zupełnie inne. Nacjonaliści tworzą własne kody wykorzystywane w komunikacji. Trudno jest na przykład znaleźćtam antysemityzm wyrażany w taki sam sposób jak kiedyś. Co nie znaczy, że tego tam nie ma...Oczywiście jest, tylko funkcjonuje w postaci kodów, które na pierwszy rzut oka wcale nie wydająsię być nośnikiem antysemickich treści. Negatywny dotychczas przekaz konstruowany jest w oparciu o neutralne lub pozytywne znaczenia.

Jak do tego doszedłeś i na czym polegały twoje badania?

W ramach badań zgromadziłem ponad 1 mln 200 tys. słów pochodzących ze stron internetowych,czyli ponad 2 tys. stron znormalizowanego tekstu – po 600 tys. słów z mediów anarchistycznych i nacjonalistycznych. Jest to dosyć istotna reprezentacja wiedzy na temat danej grupy, pozwalającauchwycić pewne wzory i schematy komunikacyjne. Dzięki komputerowym programom doilościowej i jakościowej analizy tekstu mogłem szukać powiązań między poszczególnymiwyrazami, prawidłowości w używaniu pewnych pojęć, ich znaczeń oraz funkcji komunikacyjnych, jakie pełniły one w komunikacji poszczególnych grup.

Głównym źródłem tekstów, jeśli chodzi o anarchistów, była strona Federacji Anarchistycznej, która stanowi rdzeń tych wszystkich komunikacji oraz portale środowisk, którenajczęściej się wypowiadały, czyli strona łódzkich anarchistów z Czarnego Sztandaru, poznańskiego skłotu Rozbrat, a także serwisy Centrum Informacji Anarchistycznej, Indymedia i Anarchista. Ze stron nacjonalistów wykorzystano publikacje Narodowego Odrodzenia Polski,Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej oraz materiały z serwisów Nacjonalistai Autonom. Dzieliłem teksty na informacyjne i publicystyczne, starając się tę próbę badawcząrozłożyć proporcjonalnie.

I jakie były wyniki badań?

Ze względu na rozmiar badań ciężko to ująć w kilku zdaniach. Poszczególne kody komunikacyjneskładają się bowiem z różnorodnych wyrazów, a ich znaczenia determinowane są przez konteksty,w których były one wykorzystywane. W przypadku nacjonalistów pierwsze, co rzuciło mi się woczy, to fakt, że wśród dominujących wyrazów niewiele było takich, które bezpośrednio odnosiłybysię do Żydów i antysemityzmu. Konstrukt „antysemityzmu” był tworzony natomiast w zupełnieinny sposób. Na przykład wyraz „Palestyna” stanowi jeden ze składników konstruktu„antysemityzm”. W programie nacjonalistów, jak również w ich komunikacjach, widoczne są licznenawiązania do Palestyny. Pozornie komunikują oni o walce o wolną Palestynę, wyrażają wsparciedla działań na rzecz narodu palestyńskiego. Jednak w rzeczywistości chodzi im o możliwośćwerbalnego atakowania Izraela i syjonizmu.

Odwołania do Palestyny funkcjonują też w komunikacji anarchistów, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z konstruktem „wolności”. Wspierając Palestyńczyków, wspierająoni przede wszystkim ofiary opresji militarnych. Anarchiści komunikują o wolnościPalestyńczyków i, w przeciwieństwie do nacjonalistów, organizują szereg działańsolidarnościowych, na przykład jeżdżą na tereny palestyńskie i włączają się w akcje przeciwko wyburzaniu domów przez wojska izraelskie.

Mało kto o tym wie...

Jeśli na ulicy lub w mediach widzimy nacjonalistów z transparentami „Wolna Palestyna” wydajenam się, że skrajna prawica rzeczywiście w jakiś sposób wspiera Palestynę. Ale w ich publikacjachwidać, że są to działania głównie przeciw „żydowskiej polityce ludobójstwa” lub „syjonistycznymokupantom”. Jednocześnie wsparcie Palestyńczyków kłóci się z ich wrogością wobec islamu, jakoreligii będącej zagrożeniem dla katolicyzmu. Pozornie mamy pewną sprzeczność, ale nie ma w tymtak naprawdę nic sprzecznego. Polscy nacjonaliści nie wspierają Palestyńczyków, ale walczą zewspólnym wrogiem, jakim jest Izrael, a dokładnie Żydzi.

Ale hasła typu „Polska dla Polaków” są chyba dosadne?

Także szowinistyczne i rasistowskie hasło „Polska dla Polaków” występuje rzadziej niż wfanzinach. Częściowo funkcję tego hasła przejęły pojęcia „etnopluralizm” i „rasowy separatyzm”. Nacjonaliści mówią, że są etnopluralistami czy też rasowymi separatystami, co w dużymuproszczeniu tłumaczyć można następująco: „Nie mamy nic przeciwko temu, żeby istnieliczarnoskórzy, ale niech oni sobie siedzą w Afryce, a my chcemy mieszkać wśród białych”.Analogicznie odnieść to należy do wszystkich ras.

Na poziome programów możemy wyczytać również, że każdy naród ma prawo dosamostanowienia. Na poziomie rzeczywistych komunikacji pojawia się jednak kolejnaniekonsekwencja. Polscy nacjonaliści nie uznają Kosowa, bowiem ich zdaniem to przykładrozbijania integralności państwa, przykład działań separatystycznych. Rysują jednocześnie analogięmiędzy Kosowem a Śląskiem, przekonując, że dla Serbii Kosowo oznacza tyle samo, co dla PolskiŚląsk. Dlatego też uważają Ruch Autonomii Śląska za niebezpieczny przykład separatyzmu. W konsekwencji zobaczyć można na ulicach miast transparenty: „Serbskie Kosowo – Polski Śląsk”.

Czyli traktują ulice miast jak tubę propagandową?

Ulice, czy też szerzej przestrzeń miejska, to jeszcze inny temat. Przestrzeń ta dla anarchistów jestzupełnie czym innym niż dla nacjonalistów.

W oparciu o duży zbiór tekstów, mogłem dostrzec dominujące konteksty i na tej podstawieodtworzyć funkcję, jaką pełni miasto w komunikacji obydwóch grup. Anarchiści wspierają lokalnespołeczności, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy, np. przeciwko eksmisjom i komercjalizacji przestrzeni miejskiej. Walczą tym samym rzecz jasna także we własnym imieniu,czyli bronią zajętych przez siebie pustostanów zwanych skłotami. Niemniej jednak przestrzeń miejska odgrywa ważną rolę w komunikacji anarchistów.

Jeśli weźmiemy nacjonalistów, to te same wyrazy odnoszące się do przestrzeni miejskiejkreują inny obraz. Dla nacjonalistów ulice miasta, to miejsca gdzie można demonstrować, pikietować, a mieszkaniec to nie jest ten, o którego walczymy i któremu pomagamy, ale walczymyo jego uwagę.

Uwagę niektórych ludzi mogą mieć dawno zapewnioną. Niejeden Polak w czasach kryzysuczeka na hasło „Wielka Polska”.

Zacznę od tego, dlaczego warto i powinno się badać znaczenia słów wykorzystywanych w publicznym dyskursie. Weźmy 11 listopada i wszystkie wydarzenia, które dzieją się wówczas w stolicy. Mamy tam tygiel różnorodnych organizacji narodowych, od umiarkowanychnarodowców po środowiska radykalne. Widzimy transparenty z identycznymi hasłami trzymane przez przedstawicieli różnych grup. Tylko że nie każdy się zastanawia nad tym, że wizja „WielkiejPolski” jednej grupy jest często diametralnie odmienna od „Wielkiej Polski” innego środowiska. Natomiast przekazy medialne w żaden sposób tego nie rozróżniają, a dla wielu dziennikarzy hasłoto hasło. Na poziomie mediów te różnice nie są widoczne, a przecież media są jednym z głównychskładników konstruujących postrzeganie rzeczywistości.

Kiedy zagłębimy się w teksty, to zauważymy również, że część wyrazów, które wydają sięnacechowane ideologicznie lub ważne dla danego środowiska, wcale takimi nie są. Na przykładwyraz „Polska” w niewielkim stopniu ma ideologiczne nacechowanie. Najczęściej występuje jakoskładnik nazwy Narodowe Odrodzenie Polski. Często pełni także funkcję pragmatyczną w komunikacji nacjonalistów. Wskazuje przykładowo, że coś się wydarzyło w Polsce, ktoś jest z Polski. Dopiero w dalszej kolejności można odnaleźć konteksty zawierające treści ideologiczne.Dlatego też ważne jest badanie, nie tylko tego, jak często dany wyraz występuje, ale także cooznacza i jaki koncept się za nim kryje.

A jaki się kryje?

Prosty przykład. W mediach bardzo często pojawia się stwierdzenie, że nacjonalista to patriota.Możemy zobaczyć transparenty „polscy patrioci”, „marsz patriotów” etc. A z badań wynika, że na600 tys. wyrazów słowo „patriota” wystąpiło 140 razy, „patriotyczny” 218, a „nacjonalista” 1017.Czyli to już jest odmienny obraz od tego medialnego, w którym nacjonaliści próbują się wykreować jako patrioci. W komunikacji na zewnątrz pozbywają się negatywnych konotacji, które są z nimizwiązane. W komunikacji wewnętrznej jest zupełnie inaczej. Mówią o sobie „radykalnynacjonalista”, „autonomiczny nacjonalista”, „aktywista” etc.

A jak jest z anarchistami?

To też ciekawa kwestia. Kiedy próbowałem zebrać słowa, które są ściśle związane z ideologią,czy też tożsamością anarchistyczną, okazało się, że środowiska wolnościowe mówiąc o anarchizmie, wcale nie używają tego sformułowania. Co ciekawe to występuje ono najczęściej w konstrukcji „chiński anarchizm”. Jest to zatem bardziej historyczny element. Nawet tak charakterystyczne hasło jak „rewolucja” występowało sporadycznie. Tożsamość anarchistówzbudowana jest z zupełnie innych klocków. Dzisiejszy anarchizm, przynajmniej w Polsce, nie jestw żaden sposób radykalny. Nikt nie wysadza budynków. Nie ma też bojówek terrorystycznych. Dlaanarchistów, tak jak na przykład dla środowiska Rozbratu, liczy się bardziej to, żeby działaćlokalnie i tworzyć radykalnie zdecentralizowane struktury, wprowadzać demokrację bezpośrednią,w ten sposób podejmując walkę z systemem. Wnikają do niego i próbują go modyfikować odśrodka, np. uczestniczą w radach miasta, walcząc o określone rozwiązania. Jeśli tak na to spojrzeć,to nie jest to ruch antysystemowy. Podobnie jak w latach 80. Ruch Społeczeństwa Alternatywnego próbował żyć obok państwa, tak i obecnie jest wiele takich środowisk.

To kto jest antysystemowy jeśli nie anarchiści?

Jedni i drudzy mówią, że są antysystemowi, ale ich antysystemowość jest inna. Anarchiści chcą zdecentralizować państwowość, na ile się da i oddać władze w ręce ludzi. Nacjonaliści mówią otwarcie: „To państwo jest złe”, „Ten rząd jest zły”. Państwo nie funkcjonuje według ich zasad,więc chcą je obalić. W komunikacjach nacjonalistów znajdziemy więcej kontekstówantysystemowych niż u anarchistów.

Jest coś wspólnego w tej ich antysystemowości?

Tak, obydwie strony podkreślają, że są ofiarami systemu, a ściślej represji ze strony policji. To jest ten element, który łączy te dwa zupełnie odmienne środowiska.

Co ciekawe łączy ich jeszcze jeden temat – ekologia, który kojarzony jest głównie ześrodowiskami lewicowymi. Tymczasem kwestia ta jest także jednym z elementów programowychśrodowisk nacjonalistycznych, choć posiada zupełnie odmienne znaczenie. Trudno jednak powiedzieć, jak rzeczywiście wygląda kwestia ochrony przyrody u nacjonalistów, bowiem wswoich publikacjach niewiele o tym mówią.

Co z przyszłością tych środowisk?

Ich rola raczej nie ulegnie radykalnej zmianie. Skrajne grupy polityczne, pomimo iż marginalne,funkcjonują w szeroko rozumianym systemie polityki. Choć aktualnie widoczna jest moda nanacjonalizm, to jednak większa lub mniejsza popularność danych środowisk jest silnie powiązana z panującą sytuacją społeczno-polityczną.

Będziesz kontynuować badania?

Mam nadzieję, że więcej szczegółowych informacji uda mi się uzyskać w kolejnej fazie badań.W ramach projektu „Wartości polskiego nacjonalizmu” poszukuję kluczowych wartości dla poszczególnych środowisk radykalnej prawicy. Przyglądam się szczegółowo komunikacji różnychgrup nacjonalistycznych, skinheadów, partii politycznych, ale także środowiska neopogan, którzyczęsto określają się jako nacjonaliści. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć elementy łączącewszystkie te środowiska, jak również wartości specyficzne dla danych grup. Będzie to cennawiedza na temat współczesnego ruchu nacjonalistycznego.

dr MARCIN PIELUŻEK - Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2013 roku obronił pracę doktorską „Tożsamość anarchistów i nacjonalistów. Sposoby semantyzacji skrajnych ugrupowań politycznych”. W latach 2013-2016 realizuje projekt Narodowego Centrum Nauki „Wartości polskiego nacjonalizmu.Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu”. Interesuje się językiem i komunikacją radykalnych ruchów politycznych,mediami alternatywnymi i badaniami wizerunkowo-marketingowymi.