Komunizm i anarchizm

      Wprowadzenie

      Różnice

      Streszczenie

Wprowadzenie

Anarchizm jest ideologią polityczną opartą na zasadzie indywidualnej wolności obywateli. Według wierzących anarchizmu, idealne społeczeństwo powinno być pozbawione jakiegokolwiek rządu, jakiegokolwiek konstytucyjnego autorytetu, jakiegokolwiek prawa, lub w tym przypadku jakiejkolwiek policji, lub jakiegokolwiek innego organu, który mógłby monitorować lub kontrolować lub wpływać na jednostki lub zbiorowe myśli i działania obywateli. Tak więc podstawą doktryny anarchizmu jest opozycja i odrzucenie władzy państwowej wbrew woli obywateli. Raczej anarchiści wierzą w wolność i autorytet jednostek. Pierwszy anarchista filozof i pisarz Max Stirner oświadczył w swojej słynnej książce "Ego i jego własna": "Dla mnie nie ma nic ponad mną".

Komunizm lub marksizm, znany również jako dyktatura proletariatu, propagowany przez Karola Marksa przy pomocy Fryderyka Engela, jest historyczną, a także polityczną i ekonomiczną teorią. Teoria wierzy w materializm historyczny, który stwierdza, że ​​fizyczny związek między czynnikami produkcji buduje polityczną i ekonomiczną strukturę społeczeństwa, co ostatecznie kształtuje kulturowy proces myślowy ludzi. Ponieważ związek jest manipulowany przez właścicieli kapitału i zasobów, innych niż właściciele pracy, aby zarobić więcej zysku przez eksploatację siły roboczej, musi nastąpić rewolucja kierowana przez siłę roboczą, która obali kapitalistycznie przyjazny rząd i ustanowi rząd, w którym państwo, zarządzane przez bezkonfliktową jedną partię polityczną, będzie właścicielem wszystkich czynników dotyczących produktu, będzie podejmowało projektowanie i wdrażanie planów gospodarczych oraz zapewni równomierną dystrybucję towarów. Ten stan systemu politycznego jest tym, co komuniści nazywają dyktaturą proletariatu.

Różnice

Metodologia: Marks oparł koncepcję państwa odzwierciedlającego dyktaturę proletariatu na doktrynie materializmu historycznego. Według Marksa materializm historyczny jest siłą napędową społeczeństwa. Anarchiści natomiast postrzegają materializm historyczny jako narzędzie wśród innych narzędzi do analizy społeczeństwa. Niektórzy z anarchistycznych filozofów, tacy jak Murray Bookchin, odrzucają materializm historyczny jako nie tylko niepoprawny, ale także dehumanizujący istotę ludzką jako podmiot historii.

Istnienie rządu: Anarchiści uważają, że idealne społeczeństwo nie powinno mieć żadnego rządu ani władzy konstytucyjnej, aby rządzić myślami i działaniami poszczególnych obywateli. Zatem anarchiści nie wierzą w istnienie państwa, żadna jednostka nie powinna myśleć o jakimkolwiek autorytecie ograniczającym swą wolność, a raczej ludzie będą rządzeni przez samorząd. Komuniści natomiast wierzą w rząd kierowany tylko przez jedną partię komunistyczną i że państwo powinno posiadać wszystkie zasoby, nie pozostawiając nic dla prywatnej własności. Komuniści mocno wierzą w państwo rządzone przez partię i przez proletariat.

Własność nieruchomości: Komuniści uważają, że państwo, które powstanie po rewolucji, zniosłoby prywatną własność, a w rękach państwa byłoby zbiorowe posiadanie własności. Z kolei anarchiści wierzą w rewolucję, aby położyć kres władzy państwowej i prywatnej własności mienia.

Dystrybucja zasobów i towarów: W komunizmie uważa się, że zasoby i produkcja byłyby równomiernie rozdzielane między ludźmi w oparciu o potrzeby poszczególnych osób. Anarchiści są zdania, że ​​zasoby i produkty byłyby wykorzystywane przez jednostki w oparciu o potrzeby i wybór, a także utrzymywałyby indywidualne możliwości.

Widok religijny: Czysty komunizm, jak przewidywali Marx i Engel, jest wolny od jakiejkolwiek koncepcji boga i religii. Gwałtowny sprzeciw wobec praktyk religijnych był wspierany przez komunistów w wielu miejscach i czasach. Jednak komunistów z wiarą w Boga i religię można zobaczyć na całym świecie. Z drugiej strony anarchiści nigdy nie odrzucili religii. Są przeciwni opresywnym religiom, ale przyjmują egalitarne religie. Wiele anarchistycznych społeczności, takich jak Baulowie w Hindusach i Sufi w islamie, jest mocno religijnych. Jednak niektórzy anarchiści marzą o społeczeństwie wolnym od religii, gdzie inni postrzegają religię jako sprawę wyraźnie prywatną i nie mającą nic wspólnego ze społeczeństwem.

Nacjonalizm: Anarchiści wierzą, że nacjonalizm dzieli ludzi i jest szkodliwy dla równej wolności. Wierzą, że rewolucja zniszczy geograficzne granice państw, a najbardziej idealną formą socjalizmu byłby internacjonalizm. Komuniści z kolei mocno wierzą w odrębne państwa o międzynarodowej ideologii dyktatury proletariatu. Wiele państw komunistycznych, takich jak Chiny i Wietnam, angażowało się w imperialistyczne działania mające na celu poszerzenie terytorium geograficznego.

Drogi rewolucji: komuniści propagują ruch robotniczy proletariatu, by wyprzeć kapitalistyczny rząd, w przypadkach rewolucji zbrojnej, i stworzyć społeczeństwo bez klas, a kierowany przez partię rząd z absolutną władzą. Natomiast anarchiści, na czele z Bakuninem, odrzucają jakąkolwiek zbiorową organizację polityczną o scentralizowanej władzy, by poprowadzić ruch na rzecz ustanowienia społeczeństwa opartego na wolności indywidualnej. Bakunin zaproponował selekcyjny zespół złożony ze 100 anarchistów, aby pracować na międzynarodowej platformie i rozpowszechniać tę koncepcję, a tym samym budować rewolucję. Z tego powodu anarchizm był krytykowany przez wielu jako podejrzana i tajna teoria rewolucji.

Streszczenie

(i) Komuniści uważają, że materializm historyczny przynosi rewolucję. Anarchiści odrzucają to jako niesprawiedliwe i uważają to za narzędzie do analizy społeczeństwa.

(ii) Komuniści propagują społeczeństwo bez klas i rząd partyjny. Anarchiści nie wierzą w konieczność państw i rządów.

(iii) W państwie komunistycznym wszystkie zasoby będą własnością rządu lub państwa. Anarchiści chcą, aby własność prywatna była własnością osób fizycznych.

(iv) W produkcji komunizmu, która zostanie rozdzielona między ludzi według potrzeb. W anarchizmie jednostki będą miały prawo do wyjścia w zależności od potrzeb i wyboru.

(v) Czysty komunizm nie wierzy w Boga ani w religię. Anarchiści postrzegają to jako osobisty wybór i doceniają egalitarną religię.

(vi) Komuniści wierzą w państwa geograficzne i określone granice. Anarchiści wierzą w internacjonalizm bez granic geograficznych.

(vii) Komuniści sugerują ruchy oparte na klasach robotniczych oparte na ruchu robotniczym, aby uporać się z kapitalistycznym rządem w celu stworzenia społeczeństwa bez klas. Anarchiści odrzucają partię polityczną i sugerują szerzenie rewolucji przez tajny zespół wybranych anarchistów.


Bibliografia

1. www.differencebetween.net

2. classroom.synonym.com

3. anarchy101.org