Rozesłany przez Nieformalną FAI w 2003 roku po serii ataków bombowych (listy-pułapki) przeciwko celom Państwa na terytorium UE. Zawiera on manifest programowy grupy.

W odpowiedzi na przebiegającą szybko konsolidację struktur UE, zakładając całe zło politycznych, ekonomicznych i wojskowo-represyjnych decyzji poszczególnych Państw członkowskich UE, oraz w obliczu ratyfikacji Konstytucji, która przywraca i gwarantuje władzę UE, rozpoczęła się pierwsza kampania bojowa Nieformalnej Federacji Anarchistycznej.

Nie możemy odmówić sobie przyjemności aktywnej krytyki 6 miesięcznego przywództwa Włoch w UE, które właśnie dobiega końca. Jesteśmy świadomi, że poza wszelką oficjalną retoryką decyzje podjęte w ciągu tych 6 miesięcy spowodują upowszechnienie się nowych praktyk wyzysku i nadużyć władzy. W Twierdzy Europa, gdzie nie tylko granice pomiędzy wyzyskiwaczami, a wyzyskiwanymi są strzeżone przez uzbrojone siły porządku, pragniemy przeciwstawić umowom handlowym i militaryzacji terytorium, wolne porozumienia zawierane między tymi, którzy walczą przeciwko władzy, ukazując tym samym, że walka nie tylko jest możliwa, lecz że jest ona absolutną koniecznością.

Zaatakowaliśmy dziś represyjny aparat, który odgrywa komedię demokracji i który niebawem wprowadzi do nowego europejskiego porządku stare instytucje i starych “głównych bohaterów”:

  • Poszczególne departamenty policyjne, które wkrótce zostaną zastąpione przez europejską armię, i które, poza swoim tradycyjnym zadaniem dotyczącym wewnętrznych represji, spełniają podstawową misję infiltracji ogromnych ludzkich rzesz biedoty usiłujących dostać się do Twierdzy Europa. W rzeczywistości, jedynie część siły roboczej, potrzebna szefom jest wpuszczana w granice europejskie, pozostali są odsyłani i eksploatowani w ich rodzimych krajach.

  • System więziennictwa, coraz bardziej przepełniony i rozszerzany, umacniający swoją podstawową rolę wewnątrz systemu represji. Jest on os-tatnim bastionem w obronie systemu, podczas gdy głodowe pensje i ostat-nie resztki (niszczonego) systemu pomocy społecznej nie są w stanie powstrzymać gniewu wykorzysty-wanych.

  • Biurokratów i polityków niezmiennie gotowych planować i promować każde nowe przystosowanie, które podtrzymuje system przy życiu.

Akcje przeprowadzone dzisiaj, podobnie jak te przyszłe, są zaplanowane w ten sposób, by uniknąć uderzania w niewinnych ludzi. Będziemy nieustannie okazywać naszą głęboką nienawiść wobec Państwa oraz kapitału jak też naszą nieskrępowaną miłość do świata wolnego od władzy człowieka nad człowiekiem oraz człowieka nad naturą. Nie jesteśmy jedyni, ani nie jesteśmy ostatni. Na każdej ulicy, dniem i nocą, dostrzegamy jak wzrasta to samo niszcząco-budujące napięcie oraz pragnienie lepszego świata. Byliśmy w Genui, byliśmy w Salonikach, byliśmy na włoskich ulicach ostatniej nocy, a jutro będziemy na kolejnych, walcząc z nędzą istniejącego porządku.

  • Atakujmy i niszczmy odpowiedzialnych za represje i wyzysk!

  • Atakujmy i niszczmy więzienia, banki, sądy i komisariaty!

  • Rewolta jest zaraźliwa i może się odradzać!

  • Społeczna (powszechna) wojna kapitałowi i Państwu!

Kim jesteśmy

Powołaliśmy Nieformalną Federację Anarchistyczną, to jest federację tworzoną przez aktywne grupy bądź poszczególne jednostki, w celu wykroczenia poza limity zawarte w pojedynczych projektach oraz aby doświadczyć realnych możliwości, jakie daje nieformalna organizacja. Jesteśmy zdecydowanie przekonani, że tylko “chaotyczna”(spontaniczna) organizacja o horyzontalnej strukturze, bez przywódców, władzy czy podejmujących decyzje komitetów centralnych, może spełnić nasze pragnienie wolności tu i teraz.

Naszym celem jest stworzenie organizacji odbijającej obraz (strukturę) społeczeństwa anarchistycznego, o które walczymy. Ma być to w zamyśle instrument (narzędzie), nie zaś kopia jakiejś starej uzbrojonej partii, czy organizacja poszukująca adeptów. Jeśli nie byłby to instrument testujący skuteczność organizacji nieformalnej oraz jej zdolność do polepszenia jakości (działania) i ciągłości rewolucyjnej walki, byłaby ona (organizacja) zupełnie bezużyteczna i z pewnością zginęłaby śmiercią naturalną.

Przez szeroko zakrojone akcje, możliwym jest uzgodnienie (pogodzenie) organizacji z teoretyczno-praktyczną debatą z jednej strony, oraz z anonimowością grup i jednostek z drugiej.

Działania nasze w rzeczywistości, poza swoim specyficznym przesłaniem niszczenia i tworzenia, niosą również przesłanie innego rodzaju, choćby to wpisane w metody i narzędzia działań. W tym przypadku powstałe zniszczenia nie są istotne. Mamy świadomość, że to nie jakaś dobrze uzbrojona grupa mniejszościowa wznieci ogień rewolucji, i jesteśmy zdeterminowani nie odwlekać naszego powstania czekając, aż wszyscy staną w gotowości: jesteśmy coraz bardziej przekonani, że prosta akcja bezpośrednia przeciwko instytucjom jest skuteczniejsza niż tysiące słów.

FEDERACJA, z uwagi na jej szeroko rozwiniętą strukturę horyzontalną, to jest federacja grup lub jednostek, wolnych i równych mężczyzn i kobiet, złączonych wspólnymi praktykami ataku przeciwko władzy, a także świadomych, że wzajemne wsparcie i rewolucyjna solidarność są instrumentami wolności. Relacje wewnątrz Federacji są jednocześnie stabilne i elastyczne, stale się rozwijają dzięki ideom i praktyce, wnoszonym przez nowe jednostki i grupy, które się do nas przyłączą. Nie chcemy żadnej demokratycznej federacji, bo to oznaczałoby reprezentantów, delegatów, oficjalne spotkania, komitety oraz organy, co z kolei wymuszałoby wybory przywódców, charyzmatycznych postaci oraz przyjmowanie wytycznych narzucanych przez specjalistów od retoryki. W nieformalnej federacji, komunikacja musi opierać się na równej i anonimowej debacie, która będzie wypływać z praktyki (wnioski z akcji) oraz z szerokiego rozpowszechnienia się teorii poprzez środki komunikacji, którymi dysponuje ruch. Innymi słowy, polityczne mityngi zostaną zastąpione przez anonimową i równą debatę pomiędzy grupami oraz jednostkami, które będą komunikować się poprzez praktykę. Federacja jest naszą siłą, to znaczy siłą grup i jednostek pomagających sobie w ramach jasno określonych zasad wzajemnej pomocy.

ANARCHISTYCZNA, bo domagamy się zniszczenia Państwa i kapitału. Walczymy o świat gdzie rządzić będą wyłącznie wolność i samoorganizacja oraz o społeczeństwo gdzie panowanie człowieka nad człowiekiem i człowieka nad naturą nie będzie mieć miejsca. Silnie przeciwstawiamy się również marksistowskiemu nowotworowi wszelkiej maści, który jest niczym innym jak tylko fascynującą i niebezpieczną syreną wieszczącą wolność uciśnionym, faktycznie jednak przeczącą możliwości zaistnienia wolnego społeczeństwa i zastępującą jedną władzę poprzez drugą.

NIEFORMALNA, bo nie wierzymy w awangardę ani nie uważamy samych siebie za żadną oświeconą, aktywną mniejszość. Chcemy po prostu żyć jako anarchiści tu i teraz, dlatego postrzegamy nieformalną organizację jako jedyną, zdolną zapobiec stworzeniu jakichkolwiek mechanizmów władzy i biurokracji. Pozwala nam ona cieszyć się niezależnością jako jednostkom oraz/czy grupom i podtrzymywać opór wobec władzy.

FAI prowadzi walkę zbrojną, ale nie godzi się na tradycyjne monolityczne struktury narzucające organizacji bazę, podział na regularnych i nieregularnych (zwykłych i specjalnych) członków, kolumny, kadry egzekucyjne, wielkie kwoty pieniężne i życie w ukryciu. Uważamy, że tego typu organizacja jest łatwym celem dla władzy. W rzeczywistości, gliniarz będący wtyką, lub informator wystarczy, by cała taka organizacja lub jej znaczna część runęła jak domek z kart.

Tymczasem, organizacja nieformalna, jako że jest tworzona przez tysiące jednostek lub grup, które się nie znają (a rozpoznają się wzajemnie poprzez przeprowadzane akcje i spajające wsparcie wzajemne), jeśli nawet w wyniku jakiś niesprzyjających okoliczności szpiedzy lub informatorzy przedostaliby się z zewnątrz, miałoby to wpływ na jedną poszczególną grupę, nie obejmując pozostałych. Co więcej, ktokolwiek bierze udział w Nieformalnej organizacji, jest jej bojownikiem jedynie kiedy bierze udział w akcji. Dlatego też, organizacja nie wpływa na całokształt i pozostałe sfery życia towarzyszy, tak, że unika się w ten sposób wszelkich problemów typowych dla sekciarskiej walki zbrojnej. Gdy zdołamy się silnie zakorzenić, zniszczenie nas będzie kosztować władzę wiele wysiłku.

Pakt o wzajemnym wsparciu jest silnym punktem Anarchistycznej Nieformalnej Organizacji i opiera się na trzech zasadniczych punktach, które bazują z kolei na wspomnianym powyżej anarchistycz-nym projekcie rewolucyjnym. Gdy jednostki bądź grupy decydują się przystąpić do Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej, w grę wchodzą następujące punkty:

1. Solidarność rewolucyjna

Każda grupa akcyjna w Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej jest zaangażowana w okazywanie solidarności rewolucyjnej towarzyszom, którzy zostali aresztowani, bądź ukrywają się. Solidarność ta demonstrować się będzie głównie przez akcje zbrojne i ataki na ludzi i struktury, które odpowiadają za uwięzienie towarzyszy. Solidarność będzie zawsze praktykowana jako nieodłączna cecha anarchistycznego życia i działania. Oczywiście, nie odwołujemy się do legalnych i technicznych środków pomocy: społeczeństwo burżuazyjne oferuje tak dużą liczbę prawników, pracowników socjalnych i księży, że rewolucjoniści mogą spokojnie zaangażować się w innego rodzaju aktywność.

2. Kampanie rewolucyjne

Gdy grupa bądź jednostka rozpoczyna kampanię rewolucyjną poprzez swe czyny i komunikaty z nimi związane, inne grupy i jednostki z Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej włączą się do kampanii w zależności od czasu i środków, jakimi dysponują. Każda grupa bądź jednostka może podjąć walkę o konkretne cele poprzez jedną lub wiele akcji, pod którymi podpisze się ta pojedyncza grupa, bądź jednostka, a które potwierdzi(ogłosi) Federacja. Jeśli inne grupy nie zgadzają się na kampanię, krytyka wyrazi się poprzez akcje i komunikaty, przyczyniając do dyskusji i korekt.

3. Komunikacja między grupami i jednostkami

Grupy akcyjne wewnątrz Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej nie muszą się znać. To pomoże uniknąć fali represji oraz zapobiegnie wyłonieniu się ewentualnych liderów bądź biurokratów. Komunikacja między grupami i jednostkami odbywa się poprzez dokonywane akcje oraz poprzez kanały (środki komunikacji), jakimi dysponuje ruch, przy czym grupy nie znają się bezpośrednio.

P. S.

Jakiekolwiek podobieństwo nazwy FAI z włoską FAI - Federacją Pracowników Transportu (Federazione Autotransportatori Italiani), z włoską FAI - Federacją Anarchistyczną (Federazione Anarchica Italiana) oraz z FAI - Włoską Fundacją Na Rzecz Środowiska (Fondo Italiano per l’Ambiente) jest czystym zbiegiem okoliczności. Tym samym przepraszamy tych, których ten zbieg okoliczności dotyczy.