Tytuł: Podstawowe Wartości Kręgu Ansuz
Osoba autorska: Circle Ansuz
Data: 21.10.2012
Źródło: https://circleansuz.wordpress.com/2012/10/21/principles-of-circle-ansuz/
c-a-circle-ansuz-podstawowe-wartosci-kregu-ansuz-1.png

Idee stojące u podstaw Kręgu Ansuz zrodziły się z wiedzy o zgromadzeniach Thingu i Dingu. Zgromadzenia te były środkami, dzięki którym ludy germańskie sprawowały władzę w swoich wspólnotach. Według Tacyta i opisu z Heimskringli w wiecach tych uczestniczyli wszyscy wolni ludzie posiadający równe prawa do przemawiania i głosowania. Każdy z członków wspólnoty miał swój udział w dyskusjach dotyczących spraw społeczności. Sprawiedliwość, chociaż surowa, była egzekwowana z myślą o uczciwości i potrzebach ludzi, tak samo indywidualnych i zbiorowych. Porządek utrzymywany był dzięki mediacji, dyskusji i sprawiedliwej restytucji. Gdy wspólnocie groził najazd, wszyscy uczestniczyli w jej obronie. Nawet Bogowie stosowali się do tego porządku, decydując o zagadnieniach takich jak funkcjonowanie niebios, kształt Midgardu, czy o załatwianiu swych własnych spraw drogą konsultacji i dyskusji.

Nadejście chrześcijaństwa położyło kres przewodniczej roli Thingów. Razem z krzyżem przybyły królewskie korony. Samozwańczy cesarzowie, wspierani przez rozwijający się średniowieczny kościół, żądali nawróceń i trybutów na rzecz niosących ból działań wojennych. Plemiona, które postanawiały stawić temu opór, jak uczynili to Sasi i Fryzowie, wybijano. Wspierani z zewnątrz ambitni, bezlitości ludzie pokroju Olafa Tryggvassena narzucali swoją wolę ludziom Północy siłą. Niepokornych spotykała okrutna śmierć na torturach. Zarządzanie wspólnoty samą sobą było jednym z elementów pogańskiego społeczeństwa zmiażdżonych przez władzę watażków, mianowanych przez obcych, namaszczonych przez niebiosa królów.

Każdy system polityczny Zachodu od ostatniego nawrócenia przedchrześcijańskich ludów opierał się, jak władza królów i konwersja świata germańskiego, na użyciu siły przez nielicznych w celu kontroli i dominacji nad większością. Systemy te są fundamentami współczesnej władzy państwowej, będącej wynikiem założenia, że wszystkie społeczeństwa polegają na monopolu scentralizowanej władzy na użycie przemocy i przymusu, służącemu jej do utrzymywania pokoju i porządku. Instytucje te, w celu utrzymywania ludzi w stanie podzielenia i rozproszenia, aktywnie wspierają rozwój rasizmu i seksizmu,, podczas gdy ci na szczycie opływają w bogactwa stworzone przez pracę tych poniżej.

Na tych dowodach i konkluzjach opieramy stwierdzenie, że nasze współczesne spojrzenie na kwestie rasy, płci i relacji międzyludzkich nie są wrodzonymi ludzkimi wadami, lecz konsekwencją tysiąclecia dominacji tych autorytarnych instytucji. Atakując te idee i budując struktury społeczne będące alternatywą dla szkodliwego status quo mamy nadzieję na stworzenie nowego, wspierającego dostęp do rozwoju, wolność i dostatku dla wszystkich członków społeczeństwa, porządku społecznego.

Przyjmujemy więc poniższe wartości, a także solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy je wspierają:

Autonomia

Autonomia jest prawem do życia bez ucisku. Najlepszym sposobem na zagwarantowanie tego prawa jest budowanie społeczności, w których ucisk jest niemożliwością. Zgromadzenia powszechne, na których wszystkim zapewnia się równy głos i możliwość bezpiecznego wyrażania się, są najlepszym sposobem na zagwarantowanie przestrzegania praw wszystkich i zaspokajanie potrzeb wspólnoty.

Uważamy, że zgromadzenia powszechne, oparte na Thingach ze Starożytnej Północy, są niezbędnym fundamentem pod budowę społeczności wolnej od opresji. Równość głosu gwarantuje to, że potrzeby i interesy wszystkich podlegają ochronie.

Egalitaryzm

Oczywiste jest, tak jak na to wskazano w Eddach, że nasze czyny definiują nas jako ludzi. Są najpewniejszym miernikiem wartości ludzkiego charakteru. Idea ta jest podstawą efektywnego merytokracji, w ramach której wartość osoby oparta jest na jej zasługach, poznawanych po jej słowach i czynach. Ocena człowieka według jakichkolwiek kryteriów innych niż jego czyny jest niezgodna z tą kluczową zasadą.

Odrzucamy założenie, że jakiekolwiek społeczeństwo, kultura, tradycja praktyki duchowej czy wspólnota mają prawo do dyskryminowania w oparciu o zewnętrzne cechy. Uznawanie własności takich jak rasa, płeć, orientacja seksualna czy narodowość za ważniejsze od czynów danej osoby czyni ocenę jej prawdziwej wartości niemożliwą, krzywdząc przy tym wszystkich. Takie sądy ograniczają nasze rozumienie świata, odbierając nam możliwość dostrzegania wypadków wynikających z czynników będących poza czyjąkolwiek kontrolą.

To ze względu na nasze bezwarunkowe poparcie dla egalitaryzmu jesteśmy również bezwarunkowo przeciwni jakimkolwiek formom rasizmu. Tak samo uznawanie supremacji nad innymi, nawoływanie do separacji lub segregacji, jak i postulowanie konfliktu rasowego są otwartymi atakami na fundamenty egalitaryzmu. Rasizm jest narzędziem używanym do oślepiania ludzi tak, by nie byli w stanie dostrzegać wspólnych doświadczeń i panujących warunków, osłabiając tym samym społeczności i prowadząc do ucisku niezliczonych osób.

Oddolnie Demokratyczna Kultura i Duchowość

Kultura i duchowość są tak stale jak sama ludzkość. Mity, legendy, pieśni i opowieści wielu nacji świata są zsumowaniem idei, wierzeń i wartości ludów starożytnych. Mądrość ludzka zachowana została w legendach i baśniach, podczas gdy religijne rytuały budowały solidarność w społeczności. W wielu miejscach nie było różnicy między duchowym i kulturowym, oba przenikały się nawzajem. Te przedinstytucyjne religie całego świata podkreślały znaczenie wolności, solidarności i gościnności. Nie były narzędziami opresji i tyranii w momencie swych narodzin. To przez subwersję i zepsucie przez potężne elity religia stała się narzędziem podziału, konfliktu i dominacji.

Powstanie scentralizowanych władz doprowadziło do zinstytucjonalizowania religii. Na całym świecie panujące elity, ustanowione siłą, starały się podkopać siłę ludowych religii i użyć ich do wzmocnienia swojej własnej pozycji. To spowodowało rozwój religii zinstytucjonalizowanej i kultury elitarnej. Te narzędzia dały elitom możliwość tworzenia własnych kulturowych i religijnych narracji, tworząc kolejne bariery podtrzymujące ich siłę.

Mimo tego pojawiały się próby przywrócenia religii jej pierwotnej roli: źródła spokoju, więzi społecznych i inspiracji. Nieważne, czy są to kwakrzy, wiccanie, wolnościowi katolicy, voodoo, neopoganie, gnostycy, Romowie czy rodzimowiercy, te radykalne duchowe sekty przypominają nam o tych oryginalnych funkcjach duchowości i oferują rozwiązanie problemu instytucjonalizacji religii, starając się jednocześnie uniknąć powtórzenia błędów przeszłości. Budowanie nowych religii ludowych, powracających do swoich pierwotnych funkcji, pozwala odzyskać ważną cząstkę naszego gatunku, która tak długo podkopywana i korumpowana była przez niewielu kosztem wielu.

Odrzucamy perwersję duchowości, której dopuszczają się organizacje rasistowskie. Argumentowanie, że duchowość opiera się na genetyce wywodzi się z tej samej logiki, która stoi za supremacją i separatyzmem rasowym. Nie znajduje żadnego potwierdzenia w nauce. Podobne twierdzenia są niczym innym jak jawną próbą promowania rasowego separatyzmu pod innych imieniem. Użycie przedchrześcijańskich mitów, legend, Bogów i symboli do budowania fałszywego uzasadnienia rasistowskiej duchowości stoi w sprzeczności z duchem, celem i naturą oddolnej duchowości.

Świętość Świata Natury

W czasach starożytnych ludy Północy, tak jak większość społeczeństw plemiennych, oddawały cześć światu natury. Widziały naturę pełną animistycznymi duchami drzew, skał i rzek. Tradycja mówi nam, że duchy ziemi żyją pośród ludzi. Duża część codziennych praktyk w czasach plemiennych poświęcona była duchom ziemi i relacji z nimi. Przyczyną tego było to, że ze wszystkich sił duchowych świata to duchy były najbliższe ludziom i miały najbardziej regularny wpływ na ich życia. Idee te wskazują na dokładne zrozumienie powiązań między człowiekiem i naturą.

Prawdziwość perspektyw nakreślanych przez głęboką ekologię i ekofilozofię, które argumentują, że ludzie żyją w naturze, a nie poza nią i ponad nią, została wielokrotnie potwierdzona przez współczesnych przyrodników odwołujących się do przedchrześcijańskich, rodzimowierczych wierzeń i kosmologii. Destrukcja naszego środowiska naturalnego przynosi skutki, które badacze zaczynają rozumieć dopiero teraz. Toksyny wydzielane do powietrza i wlewane do wód świata rujnują nasze ciała od zewnątrz, podczas gdy przemysł żywnościowy powoli zatruwa nas od wewnątrz. To oczywiste, że nasz współczesny styl życia nie spełnia naszego ludzkiego zapotrzebowania na czyste, zdrowe i kojące środowisko naturalne.

Uważamy, że wszystkie działania człowieka powinny brać pod uwagę swój możliwy wpływ na środowisko naturalne. Zniszczenie i zanieczyszczenie wynikające z potrzeb współczesnego rynku błyskawicznie czynią nasz świat niezamieszkalnym. Musimy zatrzymać te groźne praktyki i wprowadzić nowe rozwiązania, takie jak oddolna produkcja energii odnawialnej i permakultura, jednocześnie przywracając respektowanie świętości natury. Tylko wtedy zdołamy zatamować krwawienie i rozpocząć proces leczenia.

Sprzeciw Wobec Patriarchaty, Rasizmu, Imperializmu i Autorytaryzmu

Patriarchat, rasizm, autorytaryzm i imperializm to cztery społeczno-polityczne systemy wprowadzane stopniowo przez elity w społeczeństwie na przestrzeni wieków. Te cztery systemy używane są przez elity do dzielenia ludzi, w celu utrzymania tym bardziej złożonego ucisku. Czynione jest to w drodze nadawania i odbierania przywilejów. Pewne grupy uprzywilejowuje się względem innych, nieuprzywilejowanych grup. To daje pierwszym przewagę nad drugimi.

Selektywne rozszerzanie przywilejów oparte jest na bezustannym targu między uprzywilejowanymi i silnymi. Uprzywilejowani zatrzymają swoje prawa dopóty dopóki wspierać będą idee utrzymujące dominację silnych. Te zwrotne aranżacje są przyczyną tak długiego przetrwania tych systemów. Silni zawsze dążyli do poszerzenia swojej dominacją nad innymi, by zabezpieczyć swoją pozycję społeczną. Uprzywilejowani z kolei zawsze mieli interes w podtrzymywaniu władzy silnych, ponieważ bez ich wsparcia nie mogliby cieszyć się swoją wyjątkową pozycją w społeczeństwie.

Patriarchat nastawia mężczyzn przeciwko kobietom, zamieniając nasze naturalne pragnienia seksualne w źródło niepokoju i strachu. Autorytaryzm oskarża wszelkie sprzeciwy wobec systemu o bycie antyspołecznym malkontenctwem, chcących siać na świecie chaos. Imperializm wywyższa system nad wszystkie inne społeczeństwa, usprawiedliwiając ucisk wszelkich grup stojących poza nim samym i dzieli ludzi wzdłuż linii wyznaczanych przez elity. Rasizm zachęca do podejrzliwości, braku zaufania i wrogości między ludźmi znajdującymi się na samym dole, czyniąc fizyczną etniczność ważniejszą od wartości charakteru człowieka. Wyzwalanie się z tych intelektualnych kajdan jest pierwszym, koniecznych krokiem na drodze zastępowania instytucji je utrzymujących.

Internacjonalizm

Stojące na naszej drodze przeszkody mają zasięg globalny. Z tego powodu nie ograniczamy się do operowania w ramach i partycypacji w tylko jednym kraju czy regionie świata. Nieważny, czy siły z którymi walczymy wychylają swoje brzydkie głowy, czy wartości, które wyznajemy są zagrożone – będziemy działać. Biorąc pod uwagę wymiar problemów z którymi się ścieramy, ograniczanie siebie liniami na mapach byłoby ekstremalnie głupie.

W tym samym duchu celebrujemy kultury, ideały i wierzenia wielu nacji świata. Wierzymy, że wszystkie te idee, rozwijające ludzki potencjał, ludzką wolność i wzmacniające lokalne społeczności powinny być utrzymywane i pochwalane. Stoimy w opozycji do idei używanych do ucisku innych i napędzających ludzkie cierpienie.

Akcja Bezpośrednia

W historii najbardziej efektywnymi sposobami osiągania zmian społecznych były agitacja i akcja bezpośrednia. Bezpośrednie konfrontowanie się z problemami w widoczny, publiczny sposób przyciąga uwagę do problemu. Tworzenie świadomości istnienia problemu prowadzi do szybszego rozwiązania. Metody te udowodniły raz po raz swoją skuteczność tak samo przeciwko grupom szerzącym nienawiść, korporacjom i rządom.

Używamy strategicznie bezprzemocowej akcji bezpośredniej do osiągania naszych celów. Preferujemy działania bezprzemocowe dlatego, że historycznie okazują się one zawsze efektywniejsze w budowaniu silnych, trwałych ruchów. Przykłady takie jak strajk chleba i róż, strajk generalny w Seattle, ruch niepodległościowy Indii, ruch praw obywatelskich i ruch ochrony środowiska pokazują, że użycie taktyk i strategii pozbawionych przemocy jest najefektywniejszą metodą zdobywania poparcia wśród ludzi.

W naszych działaniach bezpośrednich wspieramy prawo do obrony koniecznej. Faszyści i rasiści, którym się przeciwstawiamy, nie respektują praw i życia innych ludzkich istot. Z tego powodu akceptujemy zapotrzebowanie na użycie siły w celach ochrony osobistej przed agresorami.

Spółdzielcza Własność Środków Produkcji

W świecie przedchrześcijańskim własność definiowana była użytkowaniem i okupacją. Ziemia należała do ludzki, którzy na niej żyli, którzy ją oprawiali i którzy czynili z niej swój dom. Narzędzia, oręż i trzoda były własnością tych, którzy ją utrzymywali, opiekowali się nią i używali jej. Feudalizacja Europy i narzucenie ludziom pańszczyzny zakończyło ten stan rzeczy. Ziemia, według nowego modelu, stała się własnością lokalnego watażki, żądającego od ludzi trybutu w zamian za „ochronę”. Czyniąc to jeszcze bardziej gorzkim, ludzie przywiązani zostali do ziemi i mogli być przekazywani razem z nią innym watażkom jako część układu małżeńskiego, sprzedaży czy układu pokojowego. W skutek tego ludzie stracili kontrolę nad swoimi środkami ekonomicznego utrzymania.

Współczesne korporacje, podobnie jak feudalni panowie, utrzymują podobną relację ze swoimi pracownikami. Oferują ekonomiczną stabilność w zamian za robociznę i pracowniczą lojalność. Pracownicy, jak feudalni chłopi, nie mają udziału w determinowaniu o losie biznesu. Ich rolą jest robić to, co im się każe, żyć za coraz mniej na rozkaz i siedzieć cicho. Ktokolwiek sprzeciwiający się decyzjom zbyt otwarcie zagrożony jest biedą spowodowaną utratą dochodu. W przypadku większości wielkich firm właściciele podejmujący decyzje są rzadko, jeśli w ogóle, zaangażowani w pracę potrzebną do wytworzenia dóbr i świadczenia usług. Ponadto, jak w przypadku chłopstwa, kiedy korporacyjna własność zostaje sprzedana, lub biznes zostaje wykupiony przez konkurencję, pracownicy często stanowią implikowaną część własności.

Wierzymy, że najlepszym podejściem jest spółdzielcze posiadanie środków produkcji przez tych, którzy ich używają. Tylko przez przejęcie kontroli nad naszymi środkami produkcji możemy zapewnić nasze przeżycie i dostatek. Wierzymy, że najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu jest przejęcie biznesu przez jego pracowników i wspólne zarządzanie nim. Pracownicy, w przeciwieństwie do nieobecnych właścicieli, ustalaliby porządek za pomocą procesów demokracji partycypacyjnej, w ramach których każdy pracownik miałby równy głos. Skuteczność tego modelu udowodniona została przez współczesne kooperatywy pracownicze, stosujące metody opisane wyżej. Stosowanie tych metod ustalania własności i pracowniczej samorządności, przy użyciu jakichkolwiek najwłaściwszych w danym momencie metod, doprowadzi do lepszego podziału bogactwa, zachowując przy tym dynamizm, energię, niezależność i innowacyjność kapitalizmu.

Rewolucja Społeczna

W rodzimowierczej duchowości kreacja, destrukcja i adaptacją są rzeczami koniecznymi. Świat w którym żyjemy według edd stworzony został gdy Odyn i jego bracia powstali przeciwko lodowemu gigantowi Ymiowi, zabijając go, i stworzyli nowy świat z jego ciała i kości. Tym samym zniszczyli świat w dużej mierze wrogi swemu ludowi i zbudowali nowy, gościnniejszy i bardziej przyjazny. W tym nowym świecie Bogowie rządzili samymi sobą w drodze otwartej debaty. Kiedy stworzyli ludzkość nie dali nam żadnych boskich nakazów, dając nam dary życia, oddechu i czucia, po czym pozwolili nam na kształtowanie naszych żyć jak tylko chcemy.

Wierzymy, że współczesne społeczeństwa nie są osadzone w kamieniu. Tak jak wszystko we wszechświecie, to co istnieje jest zawsze w ruchu. Świat nieustannie się zmienia, rozrasta i ewoluuje na małe i wielkie sposoby. Stare pomysły i praktyki ustępują miejsca nowym. Nawet sami Bogowie kiedyś umrą i zastąpieni zostaną przez nowych Bogów. Podług tej zasady nie wierzymy, że porządek społeczny w którym żyjemy obecnie jest tak stabilny i efektywny, że nie powinien i nie może się zmienić. Dochodzimy do wniosku, że obecny porządek nie jest korzystny dla ludzkości ani dla planety. Jako wolni ludzie żądamy zmiany na nowy porządek, oparty powszechnej wolności nieograniczonej dyktatami mniejszości, odrzuceniu użycia przemocy jako podstawy utrzymania tego porządku i uznającego to, że jedyne akceptowalne formy organizacji społecznej to te, które dają swoim uczestnikom równy głos.

Odrzucamy twierdzenie, że radykalne zmiany polityczne wymagają użycia przemocy, tak jak odrzucamy twierdzenie, że porządek wymaga przemocy. Wierzymy, że bardziej efektywna jest zmiana dialogu, dyskusji i pomysłów jakimi operujemy w kwestiach organizacji społecznej. Najlepiej osiągać to nieustraszonym adwokowaniem, podnoszeniem świadomości, inteligentną agitacją i akcją bezpośrednią. Uważamy, że hołdowanie tym ideałom, organizowanie osób myślących podobnie i udowadnianie skuteczności ich działań poprzez praktyczne stosowanie powyższych metod stworzymy zmianę w świadomości ludzi. Działania te doprowadziłby nieuchronnie do bezprzemocowej rewolucji społecznej tak, jak uwolnienie Buriego z pierwotnego lodu doprowadziło do upadku Ymira.

Poparte Generalnym Konsensusem Kręgu Ansuz dnia 20.10.2012