b-a-bibula-1.png

O akcji #bibuła

#bibuła to infoanarchistyczna akcja polegająca na digitalizowaniu, skanowaniu, uspołecznianiu... jak zwał, tak zwał... polega na bibuleniu książek: anarchistycznych, filozoficznych, z nauk humanistycznych, społecznych i innych - wszystko, co przydaje się do krytycznego myślenia i ogarniania świata. Książki te wrzucamy na portal Library Genesis, gdzie możecie je odnaleźć po autorze i tytule. Wrzucamy nie tylko polskie teksty, ale również zagraniczne klasyki, których brakuje na LibGenie. Wykorzystujemy taki format, ponieważ LibGen nie ma opcji tworzenia katalogów, ale jest to szeroko dostępna i stosunkowo bezpieczna strona.

Dlaczego to robimy? Ponieważ uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do informacji, do wiedzy i do narzędzi umysłowych, które są również naszą bronią w walce z władzą. Wszyscy chcąc nie chcąc pracujemy na to społeczeństwo - miejmy z tego chociaż bibułę! Robimy to, ponieważ nienawidzimy własności prywatnej. Robimy to ponieważ wierzymy w wymianę dóbr poza państwem i kapitałem.

Aktualności techniczne

[Aktualizacja 22.01.2022] Od teraz lista jest ułożona alfabetycznie, według nazwisk osób autorskich (ew. osób redagujących lub tytułów czasopism), a na końcu znajdziecie osobny spis nowości dodanych w ostatniej aktualizacji.

[Aktualizacja 01.04.2022] Mamy już ponad 500 bibuł! Od teraz książki z poniższej listy, które są poświęcone anarchizmowi (tzw. "kanon", opracowania oraz historię anarchizmu), odnajdziecie na LibGenie wyszukując tag "anarchizm":

b-a-bibula-3.png


Aktualne linki do Library Genesis

libgen.is
libgen.rs
libgen.st

Lista #bibuła (stan na 01.04.2022)

[Ekonomia Literatury 1] Kłosiński i Tomczok (red.) - Ekonomiczne teorie literatury

[Ekonomia Literatury 2] Cymbrowski i Tomczok (red.) - Ekonomie w literaturze i kulturze

[Ekonomia Literatury 3] Wolski i Tomczok (red.) - Literackie ekonomie

[Ekonomia Literatury 4] Milenkowicz i Tomczok (red.) - Ekonomia w badaniach literackich

Adorno - An introduction to dialectics (1958)

Adorno - Dialektyka negatywna

Adorno - Filozofia nowej muzyki

Adorno - Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia

Adorno - Osobowość autorytarna

Adorno - Sztuka i sztuki. Wybór esejów

Adorno - Teoria estetyczna

Agamben - Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek

Agamben - Profanacje

Albert - Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie

Aleksandrow (red.) - Historia filozofii. T. 1. Filozofia starożytna i średniowieczna

Amiri Baraka - Syndrom Syzyfa ; Dwa wywiady ; Ktoś wysadził Amerykę

Angrosino - Badania etnograficzne i obserwacyjne

Antonów - Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku

Arendt - Myślenie

Arystoteles - Etyka Nikomachejska

Arystoteles - Metafizyka

Augustyniak - Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki

Ayer - Filozofia w XX wieku

Bachelard - Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej

Badiou - Byt i zdarzenie

Badiou - Krótki traktat z ontologii przejściowej

Badiou - Mały podręcznik inestetyki

Badiou - Manifesty dla filozofii

Badiou - Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu

Baggini - Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Bal - Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji

Bal (red.) - Wokół Przedmowy do "Fenomenologii Ducha" G.W.F. Hegla. (Prace Seminarium Heglowskiego I)

Balibar - Filozofia Marksa

Balibar - Spinoza i polityka

Banks - Materiały wizualne w badaniach jakościowych

Baran - Heidegger i powszechna demobilizacja

Baran - Postmodernizm i końce wieku

Barbour - Badania fokusowe

Barthes - Fragmenty dyskursu miłosnego

Barthes - Mitologie

Barthes - Przyjemność tekstu

Barthes - Światło obrazu. Uwagi o fotografii

Bataille - Część przeklęta oraz Ekonomia na miarę wszechświata Granica użytecznego

Bataille - Doświadczenie wewnętrzne

Bataille - Erotyzm

Bataille - Erotyzm

Bataille - Hemingway w świetle Hegla

Bataille - Historia erotyzmu

Bataille - Historia oka i inne historie

Bataille - Historia oka i inne historie

Bataille - Literatura a zło. Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet

Bataille - Łzy Erosa

Bataille - Teoria religii

Bator - Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"

Baudrillard - Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers

Baudrillard - Słowa klucze

Baudrillard - Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki

Baudrillard - Symulakry i symulacja

Baudrillard - Symulakry i symulacja [lepsza wersja]

Baudrillard - Wojny w Zatoce nie było

Baudrillard - Wymiana symboliczna i śmierć

Baudrillard - Zapomnieć Foucaulta

Bąk - Bailout

Becker - Zaprzeczanie śmierci

Bednarek - Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki

Benjamin - Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty

Benjamin - Konstelacje. Wybór tekstów

Benjamin - Pasaże

Benjamin - Źródło dramatu żałobnego w Niemczech

Bensaïd - Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm

Berman - „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności

Bey - Tymczasowa Strefa Autonomiczna i inne eseje

Bielik-Robson - Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności

Bińczyk, Derra, Grygieńć (red.) - Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Blandzi - Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w "Parmenidesie"

Bloch - Ślady

Bloom - Lęk przed wpływem. Teoria poezji

Bobako - Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania

Boecjusz z Dacji - O wieczności świata ; O dobru najwyższym ; O snach ; O poznaniu rozumowym

Böhme - Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności

Bonefeld (red.) - Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej

Bookchin - Granice burżuazyjnego miasta

Bookchin - Post-scarcity Anarchism

Bookchin - Przebudowa społeczeństwa

Borie - Witalizm lacanowski

Borkowski (red.) - Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze

Botul - Życie seksualne Immanuela Kanta

Bourdieu - Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia

Bourdieu - Męska dominacja

Bourdieu - O telewizji. Panowanie dziennikarstwa

Bourdieu - Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego

Bourdieu - Rozum praktyczny. O teorii działania

Bourdieu - Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów

Brzozowski - Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej

Brzozowski - Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej

Buck-Morss - Hegel, Haiti i historia uniwersalna

Butler - Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości

Camus - Człowiek zbuntowany

Camus - Eseje

Carroll - Filozofia sztuki masowej

Castells - Władza komunikacji

Chalmers - Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej

Chmieliński - Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo

Chwedeńczuk - Spór o naturę prawdy

Cieszkowski - Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842

Cleaver - Polityczne czytanie Kapitału

Colli - Narodziny filozofii

Cox, Warner (red.) - Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej

Creswell - Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane

Czakon - Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku

Czakon (red.) - Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki

Czapliński (red.) - Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem

Czarnowski - Ludzie zbędni w służbie przemocy

D'Alleva - Metody i teorie historii sztuki

de Saussure - Kurs językoznawstwa ogólnego

de Saussure - Szkice z językoznawstwa ogólnego

Debord - Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu

Deleuze - Bergsonizm

Deleuze - Francis Bacon. Logika wrażenia

Deleuze - Nietzsche i filozofia

Deleuze - Różnica i powtórzenie

Deleuze - Spinoza. Filozofia praktyczna

Deleuze i Guattari - Anty-Edyp

Deleuze i Guattari - Tysiąc Plateau

Deleuze, Guattari - Co to jest filozofia?

Dembiński - Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki

Denzin, Lincoln (red.) - Metody badań jakościowych [T. 1 i 2]

Derrida - O duchu. Heidegger i pytanie

Derrida - O gramatologii

Derrida - Pismo filozofii

Derrida - Uniwersytet bezwarunkowy

Diogenes Laertios - Żywoty i poglądy słynnych filozofów

Domańska, Loba (red.) - "French theory" w Polsce

Duda - Kiedyś tu było życie teraz jest tylko bieda. O ofiarach polskiej transformacji

Dunn - Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy

Dybel - Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

Dybel - Zagadka "drugiej płci". Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie

Dziżyński - Proudhon [Seria „Myśli i ludzie”]

Eagleton - Dlaczego Marks miał rację

Eagleton - Marks i wolność

Eagleton - Rozum, wiara i rewolucja

Eagleton - Święty Terror

Eco - Pięć pism moralnych

Eliade - Sacrum, mit, historia. Wybór esejów

Engels - Dialektyka przyrody

Eribon - Michel Foucault. Biografia

Esposito - Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka

Eysenck - Sens i nonsens w psychologii

Fairclough, Duszak (red.) - Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej

Fanon - Czarna skóra, białe maski

Fanon - Wyklęty lud ziemi

Feć (red.) - Max Stirner wokół indywiduum

Feyerabend - Dialogi o wiedzy

Feyerabend - Jak być dobrym empirystą?

Feyerabend - Przeciw metodzie

Fichte - Powołanie człowieka

Fichte - Teoria Wiedzy. Wybór Pism. T. 1

Fink - Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika

Fisher - Realizm kapitalistyczny

Fiske - Zrozumieć kulturę popularną

Flick - Jakość w badaniach jakościowych

Flick - Projektowanie badania jakościowego

Flusser - Ku filozofii fotografii

Flusser - Kultura pisma : z filozofii słowa i obrazu

Foucault - Archeologia wiedzy

Foucault - Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977-1978

Foucault - Filozofia historia polityka. Wybór pism

Foucault - Hermeneutyka podmiotu [wykłady w Collège de France 1981-1982]

Foucault - Historia seksualności

Foucault - Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki

Foucault - Nadzorować i karać

Foucault - Narodziny biopolityki [wykłady w Collège de France 1978-1979]

Foucault - Narodziny kliniki

Foucault - Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970

Foucault - Rządzenie żywymi [wykłady w Collège de France 1979-1980]

Foucault - Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych

Foucault - Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane

Foucault - Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976

Freud - Człowiek, religia, kultura

Freud - Kultura jako źródło cierpień

Freud - Poza zasadą przyjemności

Freud - Psychopatologia życia codziennego

Freud - Totem i tabu

Fukuyama - Koniec historii i ostatni człowiek

Gacek, Niesporek - Szkice z teorii i historii socjologii. Durkheim, Aron, Bourdieu

Gadamer - O skrytości zdrowia

Gadamer - Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej

Gibbs - Analizowanie danych jakościowych

Goldman - Anarchizm i inne eseje

Golias - Wstępna nauka języka greckiego [teksty i preparacje]

Górnicka-Boratyńska - Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939

Graeber - Czy jesteś anarchist(k)ą? i inne eseje…

Graeber - Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

Graeber - Fragmenty antropologii anarchistycznej

Graeber - Praca bez sensu. Teoria

Graeber - Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji

Gramsci - Zeszyty filozoficzne

Grinberg - Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914

Guczalska (red.) - Principia 51-52 (Zrozumieć Hegla)

Gusin - Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii

Guy Debord - Dzieła filmowe

Gzowska - Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach

Habermas - Filozoficzny dyskurs nowoczesności

Habermas - Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne

Habermas - Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?

Habermas - Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej

Habermas - Teoria działania komunikacyjnego. T. 1 i 2

Habermas - Teoria i praktyka. Wybór pism

Hardt, Negri - Imperium

Hardt, Negri - Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne

Hartmann - Zarys metafizyki poznania

Harvey - Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja

Harvey - Neoliberalizm. Historia katastrofy

Harvey - Przewodnik po Kapitale [cz. 1 i 2]

Hegel - Encyklopedia nauk filozoficznych

Hegel - Fenomenologia ducha [tłum. Nowicki]

Hegel - Fenomenologia ducha. T. 1-2 (tłum. A. Landman)

Hegel - Nauka logiki. [T. 1 i 2]

Hegel - Pisma wczesne z filozofii religii

Hegel - Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne

Hegel - Wiersze i aforyzmy

Hegel - Wykłady o estetyce [T. 1-3]

Hegel - Wykłady z filozofii dziejów. T. 1 i 2

Hegel - Wykłady z filozofii religii. T. 1 i 2

Hegel - Zasady filozofii prawa

Heidegger - Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane

Heidegger - Bycie i czas

Heidegger - Drogi lasu

Heidegger - Fenomenologia życia religijnego

Heidegger - Kant a problem metafizyki

Heidegger - Nietzsche. T. 1 i 2

Heidegger - Objaśnienia do poezji Hölderlina

Heidegger - Przyczynki do filozofii (Z wydarzania)

Heidegger - Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych

Heidegger - Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809)

Heidegger - Rozprawy na polnej drodze

Heidegger - Wprowadzenie do metafizyki

Heidegger - Wyzwolenie

Heidegger - Znaki drogi

Hobbes - Lewiatan

Hofmokl - Internet jako nowe dobro wspólne

Hołówka (red.) - Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie

hooks - Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum

Hoppe - Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka

Horkheimer - Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism

Horkheimer - Zmierzch. Notatki z Niemiec

Howarth - Dyskurs

Husserl - Badania logiczne, T. 1 Prolegomena do czystej logiki

Husserl - Badania logiczne, T. 2 Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania [Cz. 1-2]

Husserl - Idea fenomenologii

Husserl - Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii [Księga 1 i 2]

Hyży - Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

Jakobson - Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza

Jakobson - W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism [Tom 1 i 2]

James - Nowa filozofia francuska

Jameson - Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu

Janicka - Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki

Janion - Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie

Jasiński - Lukács [Seria „Myśli i ludzie”]

Jaspers - Filozofia egzystencji. Wybór pism

JeeLoo Liu - Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu

Jemielniak - Socjologia internetu

Jemielniak (red.) - Badania jakościowe [T. 1 i 2]

Jeziorowski - Rozum i poznanie. Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej

Jung - Archetypy i symbole. Pisma wybrane

Jung - O istocie snów

Jung - Psychologia kundalini-jogi

Kaddafi - Zielona książka

Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 1. Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848)

Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 2. Podpalacz Europy (1848-1864)

Kant - Antropologia w ujęciu pragmatycznym

Kant - Krytyka czystego rozumu. T. 1 i 2 [tłum. R. Ingarden]

Kant - Krytyka praktycznego rozumu

Kant - Krytyka władzy sądzenia

Kant - Metafizyka moralności

Kant - Rozprawy z filozofii historii

Kempner - Indywidualizm najkrańcowszy. Szkic socyologiczny

Kierkegaard - Albo-albo (Cz. 1 i 2)

Kierkegaard - Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

Kirk, Raven, Schofield - Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami

Kłosiński - Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia

Kłosiński - Poza zasadą komunikacji

Kłosiński, Matuszek (red.) - Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek

Knasiecka-Falbierska - Codzienność szkolna w doświadczeniach młodych anarchistów. Analiza przypadków

Kochanowski - Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów

Kojève - Wstęp do wykładów o Heglu

Konsor - Demokracja jako forma partycypacji społecznej

Korbel (red.) - Ekofeminizm. Wybór tekstów z dziedziny ekofeminizmu

Korus, Korus - Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego

Kowalczyk - Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90

Kowalska - Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy

Koyré - Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku. K. Schwenckfeld, S. Franck, Paracelsus, W. Weigel

Kozera - Wyjątki z dzieł prezesa Bartłomieja Kozery [Zielona książeczka]

Kronos 1/2012 (Hiperchaos. Realizm spekulatywny. Przygodność, wirtualność, konieczność)

Kronos 2/2018 (Schelling)

Kronos 3/2012 (Adorno)

Kronos 3/2015 (Odbudowa nowoczesności)

Kronos 4/2014 (Hegel / Neokolonializm / Biopolityka)

Kropiwnicki, Kutyła (red.) - Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej

Kropotkin - Do młodzieży

Kropotkin - Etyka : pochodzenie i rozwój moralności

Kropotkin - Etyka spółczesna

Kropotkin - Komunizm anarchistyczny

Kropotkin - Nasze bogactwa

Kropotkin - Nauka współczesna i anarchizm

Kropotkin - Państwo i jego rola historyczna

Kropotkin - Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju

Kropotkin - Wspomnienia rewolucjonisty

Kropotkin - Zdobycie chleba

Król (red.) - Autonomia Robotnicza

Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej [t. 1 i 2]

Kubiński - Alain Badiou. Onto-logia mnogości

Kubok - Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei

Kuderowicz (red.) - Filozofia współczesna. T. 1 i 2 [Myśli i Ludzie]

Kurowska - Upowszechnienie prawa własności nieruchomości

Kuźniarz - Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli później lewicy

Kvale - Prowadzenie wywiadów

Kwaterko, Krzaczkowski (red.) - Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście

Kwiek - Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej

Lacan - Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie : referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26-27 września 1953 w Instituto di psicologia della universitá di Roma

Lacan - Imiona-Ojca

Lacan - Instancja litery w nieświadomości albo rozum od czasów Freuda

Lacan - Je parle aux murs

Lacan - Kanta Sadem

Lacan - Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955 [Seminarium II]

Lacan - L'envers de la psychanalyse (1969-1970) [Seminarium XVII]

Lacan - Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy

Lacan - Psychozy. 1955-1956 [Seminarium 3]

Lacan - Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego. Referat na XVI Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym, Zurich, 17 lipca 1949

Lacan - Trzeci

Laclau - Rozum populistyczny

Laclau, Mouffe - Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej

Lakatos - Pisma z filozofii nauk empirycznych

Lang - Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana

Laskowski - Szkice z dziejów anarchizmu

Latour - Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji

Lear - Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego

Leder - Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej

Leibniz - Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

Lemke - Biopolityka

Lenin - Zeszyty filozoficzne

Leszczyński - Ludowa historia Polski

Levinas - Bóg, śmierć i czas

Levinas - Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności

Levinas - Cztery lektury talmudyczne

Levinas - Istniejący i istnienie

Lévinas - Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem

Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna

Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna II

Lévi-Strauss - Smutek tropików

Libera Università Metropolitana - Marks. Nowe perspektywy

Literatura na świecie - 14 poetów francuskich / Wokół Lacana

Literatura na Świecie, 1994, nr 10 [Markiz de Sade, Deleuze, Robbe-Grillet, Klossowski, Soilers]

Literatura na Świecie, 1998, nr 11-12 [Jacques Derrida]

Literatura na Świecie, 2000, nr 6 [Raymond Queneau]

Literatura na Świecie, 2006, nr 5-6 [Benn, Brecht]

Locke - Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego [T. 1 i 2]

Lordon - Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza

Luhmann - Realność mediów masowych

Lukács - Historia i świadomość klasowa

Lukács - Młody Hegel

Lukács - Teoria powieści

Lukács - Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 1, Współczesny stan problemu

Luksemburg - Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu

Luksemburg - Wstęp do ekonomii politycznej

Lyotard - Co malować? Adami, Arakawa, Buren

Lyotard - Poróżnienie

Lyotard - Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985

Łagosz - Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności

Łotman - Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury

Łoziński (red.) - Szkoła frankfurcka [2 tomy w 4 częściach]

Łubieński - Pirat stepowy

MacCannell - Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej

Magnone i Mach (red.) - Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne

Maj - Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych

Maj - Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania

Majewska - Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna Solidarność i Czarne Protesty

Majewska - Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie

Majorek - Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

Malewicz - Świat bezprzedmiotowy

Mao - O właściwym traktowaniu sprzeczności w łonie ludu

Marcuse - Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego

Marcuse - Eros i cywilizacja

Marcuse - Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej

Marks - Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

Marks - Kapitał, T.1 [Dzieła, t. 23] [bez przedmów]

Marks - Kapitał, T.2 [Dzieła, t. 24]

Marks - Kapitał, T.3 [Dzieła, t. 25, cz. 1 i 2] [format .djvu]

Marks - Praca najemna i kapitał

Marks - Teorie wartości dodatkowej (Tom IV "Kapitału") [Dzieła, t. 26, cz. 1 i 2]

Marks - Zarys krytyki ekonomii politycznej [Grundrisse]

Marks, Engels - Dzieła, Tomy 1, 2 i 3

Marks, Engels, Lenin - O anarchizmie i anarchosyndykalizmie. Wybór

Matuszewski - Georges Bataille - inwokacje zatraty

Mauss - Socjologia i antropologia

McLaren - Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej

McLuhan - Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka

Melville - Kopista Bartleby. Historia z Wall Street [Z dodatkiem esejów: Bartleby albo Forumuła Gilles Deleuze'a oraz Bartleby, czyli O przypadkowości Giorgio Agambena]

Mencwel (red.) - W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych [T. 1 i 2]

Mendelski - Karl R. Popper. Metodolog czy ideolog?

Mikurda - Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič

Milner - Dzieło jasne : Lacan, nauka, filozofia

Miodoński - Filozofia religii Arthura Schopenhauera

Miodoński - Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera

Mizielińska - (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia

Mizielińska - Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer

Moll - Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu

Mościcki - My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy

Mouffe - Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie

Mouffe - W obronie lewicowego populizmu

Nasiłowska (red.) - Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców

Niesporek - Życie społeczne jako proces praktyki

Niesporek, Trembaczowski, Warczok - Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych

Nietzsche - Narodziny tragedii ; Niewczesne rozważania

Nietzsche - Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

Nietzsche - Radosna wiedza ("La gaya scienza")

Niżyńska - Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej

Noras - Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku

Noras - Kłopoty z filozofią

Noras - Niedocenieni myśliciele - zapomniane historie filozofii

Noras - Problem psychologii w filozofii pokantowskiej

Noras - Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej

Nowaczyk - Filozofia analityczna. Z dziejów filozofii współczesnej

Nowak - Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych

Nozick - Anarchia, panstwo, utopia

Nycz (red.) - Postmodernizm. Antologia przekładów

Öcalan, Biehl, Dirik, Nawratek - W stronę demokracji bezpaństwowej. Podstawy ideologiczne ruchu kurdyjskiego w Turcji oraz Autonomii Rojawy

Ochocki - Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa

Orlik (red.) - Rozdroża i ścieżki wrażliwości

Osadczaja - Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna

Ost - Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie

Ostrom - Dysponowanie wspólnymi zasobami

Owsiannikow - Filozofia Hegla

Pańków - Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej

Pawłowski - Lathe biosas - żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos

Perkowska - W kręgu heglowskiej dialektyki

Pfeifer, Warmuz (red.) - Anarchizm. Nowe perspektywy?

Platon - Dialogi [T. 1 i 2]

Platon - Parmenides ; Teajtet

Polak - Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni

Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

Popper - Nędza historycyzmu

Pospiszyl - Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm

Pospiszyl, Czeczot - Romantyczny antykapitalizm

Prądzyńska (red.) - Inny Meksyk. Opowieści zapatystów

Proudhon - Co to jest własność?

Proudhon - Wybór pism, T. 1 i 2

Przyborowski, Wierzchoś - Nestor Machno w Polsce

Putnam Tong - Myśl feministyczna. Wprowadzenie

Ratajczak - Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej

Rawls - Teoria sprawiedliwości

Rorty - Filozofia a zwierciadło natury

Rorty - Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980

Rorty - Przygodność, ironia, solidarność

Roudinesco - Jacques Lacan. Jego życie i myśl

Schiller - Pisma teoretyczne. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy

Schnädelbach - Hegel. Wprowadzenie

Schneiderman - Jacques Lacan - śmierć intelektualnego bohatera

Schreber - Pamiętniki nerwowo chorego

Scott - Jak udomowiono człowieka

Severino - Powrót do Parmenidesa

Shusterman - Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksje nad sztuką

Siemek - Filozofia, dialektyka, rzeczywistość

Siemek - W kręgu filozofów

Sienkiewicz - Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna

Sieradzan - Aksamitni terroryści : Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej

Soin - Filozofia Stanislawa Ignacego Witkiewicza

Sroczyńska-Wyczańska (red.) - Pamiętniki o Komunie Paryskiej

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne [wyd. krytyczne PIW]

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr [Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1]

Stępień - Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

Stirner - Jedyny i jego własność

Stróżewski - Ontologia

Studia Filozoficzne 5/1975 (114)

Suchodolski - Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii

Swoboda - Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot

Szadkowski - Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Szandała - Schrony przeciwatomowe i słowniki

Szczepański (red.) - Górnicy górnośląscy - ludzie zbędni, ludzie luźni? Szkice socjologiczne

Szlinder - Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Św. Tomasz z Akwinu - Byt i istota

Tarski - Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1. Prawda

Taylor - Etyka autentyczności

Tomala-Kania - Teorie dyskursu w przybliżeniu interdyscyplinarnym

Topolski, Kmita, Nowak, Such, Balicki, Dziamski - Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa

Uglik - Michała Bakunina filozofia negacji

Uniłowski - Krytyka po literaturze

Vaneigem - Rewolucja życia codziennego

Vattimo - Koniec nowoczesności

Virilio - Prędkość i polityka

Waldenfels - Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego

Wawrzykowska-Wierciochowa - Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć

Welsch - Nasza postmodernistyczna moderna

Wheen - Karol Marks. Biografia

Wheen - Marks. Kapitał. Biografia

Winkin - Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych

Wiśniewski - Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie

Wodziński - Sentencje Deflickie

Youlan - Krótka historia filozofii chińskiej

Žižek - Kruchy absolut czyli Dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo

Žižek - Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa

Žižek - O wierze

Žižek - Od tragedii do farsy, czyli jak historia się powtarza

Žižek - Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa

Žižek - Rewolucja u bram. Pisma wybrane z roku 1917

Žižek - Wzniosły obiekt ideologii

Żarnowska, Szwarc (red.) - Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów

Żółtowski - O podstawach filozofii Hegla. Cz. 1, Zasady, metoda i pierwsze ustępy logiki


Nowości

405. Król (red.) - Autonomia Robotnicza

406. Kropiwnicki, Kutyła (red.) - Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej

407. Bal - Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji

408. Baudrillard - Słowa klucze

409. Baudrillard - Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki

410. Bonefeld (red.) - Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej

411. Czakon (red.) - Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki

412. Dybel - Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

413. Dybel - Zagadka "drugiej płci". Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie

414. Eagleton - Dlaczego Marks miał rację

415. Eagleton - Marks i wolność

416. Eagleton - Święty Terror

417. Esposito - Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka

418. Freud - Człowiek, religia, kultura

419. Freud - Poza zasadą przyjemności

420. Freud - Totem i tabu

421. Gacek, Niesporek - Szkice z teorii i historii socjologii. Durkheim, Aron, Bourdieu

422. Gadamer - O skrytości zdrowia

423. Gadamer - Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej

424. Gibbs - Analizowanie danych jakościowych

425. Golias - Wstępna nauka języka greckiego [teksty i preparacje]

426. Gramsci - Zeszyty filozoficzne

427. Gzowska - Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach

428. Habermas - Filozoficzny dyskurs nowoczesności

429. Habermas - Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne

430. Habermas - Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?

431. Habermas - Teoria i praktyka. Wybór pism

432. Harvey - Neoliberalizm. Historia katastrofy

433. Hoppe - Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka

434. Husserl - Badania logiczne, T. 1 Prolegomena do czystej logiki

435. Husserl - Badania logiczne, T. 2 Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania [Cz. 1-2]

436. Husserl - Idea fenomenologii

437. Husserl - Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii [Księga 1 i 2]

438. James - Nowa filozofia francuska

439. Janion - Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie

440. Jaspers - Filozofia egzystencji. Wybór pism

441. Jemielniak (red.) - Badania jakościowe [T. 1 i 2]

442. Jung - Archetypy i symbole. Pisma wybrane

443. Jung - O istocie snów

444. Jung - Psychologia kundalini-jogi

445. Kierkegaard - Albo-albo (Cz. 1 i 2)

446. Kierkegaard - Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

447. Kirk, Raven, Schofield - Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami

448. Kłosiński - Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia

449. Kłosiński - Poza zasadą komunikacji

450. Knasiecka-Falbierska - Codzienność szkolna w doświadczeniach młodych anarchistów. Analiza przypadków

451. Kochanowski - Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów

452. Konsor - Demokracja jako forma partycypacji społecznej

453. Korus, Korus - Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego

454. Kropotkin - Do młodzieży

455. Kropotkin - Nauka współczesna i anarchizm

456. Kropotkin - Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju

457. Kropotkin - Zdobycie chleba

458. Kropotkin - Etyka spółczesna

459. Kropotkin - Komunizm anarchistyczny

460. Kropotkin - Nasze bogactwa

461. Kropotkin - Państwo i jego rola historyczna

462. Kropotkin - Wspomnienia rewolucjonisty

463. Kempner - Indywidualizm najkrańcowszy. Szkic socyologiczny

464. Kurowska - Upowszechnienie prawa własności nieruchomości

465. Kvale - Prowadzenie wywiadów

466. Laclau - Rozum populistyczny

467. Laclau, Mouffe - Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej

468. Latour - Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji

469. Leibniz - Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

470. Lenin - Zeszyty filozoficzne

471. Levinas - Bóg, śmierć i czas

472. Levinas - Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności

473. Levinas - Cztery lektury talmudyczne

474. Levinas - Istniejący i istnienie

475. Locke - Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego [T. 1 i 2]

476. Luksemburg - Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu

477. Luksemburg - Wstęp do ekonomii politycznej

478. Lyotard - Co malować? Adami, Arakawa, Buren

479. Lyotard - Poróżnienie

480. Łagosz - Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności

481. Łotman - Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury

482. Łubieński - Pirat stepowy

483. Majorek - Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

484. Marcuse - Eros i cywilizacja

485. Marcuse - Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej

486. Mauss - Socjologia i antropologia

487. Lemke - Biopolityka

488. MacCannell - Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej

489. McLuhan - Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka

490. Mencwel (red.) - W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych [T. 1 i 2]

491. Mendelski - Karl R. Popper. Metodolog czy ideolog?

492. Miodoński - Filozofia religii Arthura Schopenhauera

493. Miodoński - Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera

494. Mościcki - My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy

495. Mouffe - Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie

496. Mouffe - W obronie lewicowego populizmu

497. Niesporek - Życie społeczne jako proces praktyki

498. Niesporek, Trembaczowski, Warczok - Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych

499. Carroll - Filozofia sztuki masowej

500. Nozick - Anarchia, panstwo, utopia

501. Öcalan, Biehl, Dirik, Nawratek - W stronę demokracji bezpaństwowej. Podstawy ideologiczne ruchu kurdyjskiego w Turcji oraz Autonomii Rojawy

502. Pfeifer, Warmuz (red.) - Anarchizm. Nowe perspektywy?

503. Platon - Dialogi [T. 1 i 2]

504. Proudhon - Co to jest własność?

505. Prądzyńska (red.) - Inny Meksyk. Opowieści zapatystów

506. Przyborowski, Wierzchoś - Nestor Machno w Polsce

507. Žižek - Wzniosły obiekt ideologii

508. Osadczaja - Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna

509. Bińczyk, Derra, Grygieńć (red.) - Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

510. Cleaver - Polityczne czytanie Kapitału