Wierzymy, że zamiast federacji i zorganizowanych grup w tradycyjnym sensie - części ekonomicznej i społecznej struktury należącej do rzeczywistości, która już nie istnieje - powinniśmy formować grupy pokrewieństwa ( affintty groups - dop.tłum.) opierające się na sile wzajemnych osobistych znajomości. Te grupy powinny być zdolne do przeprowadzania skoordynowanych akcji przeciwko wrogowi.

Jeśli chodzi o aspekty praktyczne, wyobrażamy sobie współpracę pomiędzy grupami i jednostkami w celu znalezienia środków, dokumentacji i wszystkiego innego potrzebnego do przeprowadzania takich akcji. Z kolei jeśli chodzi o analizy, staramy się rozpowszechniać je w tak dużej liczbie jak to możliwe, poprzez nasze publikacje, spotkania i debaty nt. konkretnych zagadnień. Struktura organizacji insurekcjonalistycznej nie obraca się wokół okresowych kongresów typowych dla dużych, syndykalistycznych organizacji lub federacji oficjalnego ruchu. Jej punkty odniesienia dostarczane są przez całość sytuacji w walce, czy są to ataki na klasowego wroga czy momenty refleksji i zadania teoretyczne.

Grupy pokrewieństwa winny wnosić wkład do formacji bazowej komórki. Rolą tych jest zająć miejsce starych związkowych organizacji oporu - włączając w to te, które naciskają na anarchosyndykalistyczną ideologię - w różnych walkach przejściowych. Polem akcji komórki bazowej byłaby każda sytuacja, gdzie klasowa dominacja wznosi podział pomiędzy włączonymi i wyłączonymi

Bazowe komórki prawie zawsze formowały się jako konsekwencja akcji anarchistów-insurekcjonalistów, ale nie składają się one tylko z anarchistów.

Pewna liczba bazowych komórek może tworzyć strukturę koordynującą z takim samym celem. Te specyficzne struktury organizacyjne są oparte na zasadach permanentnej konfliktowości, samorządności i ataku.

Poprzez permanentną konfliktowość rozumiemy nieprzerwaną walkę przeciwko klasowej dominacji i tym, którzy są za nią odpowiedzialni.

Poprzez samorządność rozumiemy niezależność od wszystkich partii, związków zawodowych i sponsoringu, jak również znajdowanie środków koniecznych do organizowania i prowadzenia walki wyłącznie na podstawie spontanicznych wkładów.

Poprzez atak rozumiemy odmowę jakiejkolwiek negocjacji, mediacji i kompromisu z wrogiem.

Polem akcji grupy pokrewieństwa i bazowej komórki są masowe walki. Te walki są prawie zawsze przejściowe, co oznacza, że nie mają bezpośredniego, natychmiastowo niszczącego efektu. Często proponują proste cele, ale mają na celu zebranie sił w celu rozwinięcia walki w kierunku większej ilości [celów].

Tak czy inaczej, ostatecznym celem tych przejściowych walk jest zawsze atak. Jest także oczywiście możliwe, aby pojedynczy towarzysz/ki i grupy pokrewieństwa uderzały w jednostki lub organizacje Kapitału i Państwa niezależnie od jakiejkolwiek bardziej kompleksowego układu.

Sabotaż stał się główną bronią wyzyskiwanych w ich walce, w scenariuszu, którego rozszerzenia zobaczyliśmy przed naszymi oczami. Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcześniej niespotykanym poprzez technologię informacyjną, która nie może być używana do niczego innego, jak utrzymywania władzy.

Dlaczego jesteśmy anarchistami - insurekcjonalistami?

  • ponieważ uważamy, ze możliwym jest wniesienie czegoś do rozwoju walk, które spontanicznie pojawiają się wszędzie, zmieniając je w masowe powstania, czyli inaczej mówiąc, rzeczywiste rewolucje.

  • ponieważ chcemy zniszczyć kapitalistyczny porządek świata, który dzięki komputerowej nauce restrukturyzacji nie jest technologicznie użyteczny dla nikogo, poza zarządcami klasowej dominacji

  • ponieważ jesteśmy za natychmiastowym, niszczącym atakiem przeciw strukturom, osobom i organizacjom kapitału i państwa

  • ponieważ konstruktywnie krytykujemy tych wszystkich, którzy są w sytuacji kompromisu z władzą w swojej wierze, że walka rewolucyjna jesł w obecnym czasie niemożliwa.

  • ponieważ zamiast czekać, zdecydowaliśmy się prowadzić akcje, nawet jeśli czas nie jest odpowiedni.

  • ponieważ chcemy doprowadzić ten stan rzeczy do końca już teraz, zamiast czekać do czasu, gdy warunki uczynią możliwym jego transformację.

TO SĄ POWODY, DLA KTÓRYCH JESTEŚMY ANARCHISTAMI, REWOLUCJONISTAMI I INSUREKCJONALISTAMI